LTHs kursutvärderingar

LTH har ett sammanhållet system för rapporterande kursutvärdering. Det används på alla kurser på LTHs programutbildningar.

Syftena med systemet är följande:

  • Alla studenter ska anonymt få lämna sina synpunkter
  • Enkät som används är en pedagogiskt väl beforskad enkät (CEQ)
  • Systemet ska främja att det förs diskussioner om kurserna, och systemet ska ge underlag för dessa diskussioner
  • Erfarenheter från dessa diskussioner ska dokumenteras
  • Ge rapporter som fungerar som "kursbokslut"
  • Främja uppföljning av kursutvärderingar
  • Studenterna som avger synpunkter ska få snabb återkoppling av att någon läser deras kommentarer
  • Ha ett heltäckande arkiv med kursutvärderingar

CEQ - Course Experience Questionnaire

CEQ står för Course Experience Questionnaire, och är en enkät för rapporterande kursutvärdering. CEQ innebär i praktiken att studenternas åsikter samlas in med en enkät (på webb eller papper) efter varje avslutad kurs. CEQ-enkäten har 26 kryssfrågor och plats för kommentarer i fritext.

CEQ-utvärderingarnas resultat utgör mått på faktorer relevanta för den pedagogiska processen. CEQ utgör en viktig komponent i kvalitetsarbetet på LTH, jämte exempelvis den pedagogiska utbildningen av LTHs lärare. CEQs fokus på pedagogiskt relevanta faktorer medför användbarhet för pedagogisk utveckling. CEQ-resultat tolkas i ljuset av examinationsstatistik och målen i kursplanerna.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2022-10-17
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Nyheter

Sammanställd CEQ-data per läsår [17/10-2022]
Nu finns en Excel-fil med sammanställd data för alla läsår (t.o.m. 21/22). Datat är uppdelat LTH/avdelning/institution resp alla/kön.

From 2022-10-17 finns även närvaron med i sammanställningen.

Ny och mer mobilanpassad layout för studenterna [1/11-2021]
Webbenkäten har fått en ny layout som är enklare och fungerar bättre på mobiler än den gamla layouten. Frågorna är oförändrade (men läs under "Mer utförliga nyheter + Arkiv" för info om några justeringar).
Detta är anledningen till att utskick av enkäterna till studenterna inte skedde 30/10 som planerat, utan 2/11.

Rapporter för exjobb- och praktikkursenkäter publicerade [16/10-2021]
Nu har rapporter för exjobbs- och praktikkursenkäterna för läsåret 2020/21 publicerats.

CEQ-servern
Aktuella kurser
Färdiga kursutvärderingar
CEQ och högskolepedagogik

Skrift som förklarar huvuddragen i relationen mellan Course Experience Questionnaire (CEQ) och högskolepedagogik.
Bild på framsidan av 'CEQ och högskolepedagogik'

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00