LTHs kursutvärderingar

LTH har ett sammanhållet system för rapporterande kursutvärdering. Det används på alla kurser på LTHs programutbildningar.

Syftena med systemet är följande:

  • Alla studenter ska anonymt få lämna sina synpunkter
  • Enkät som används är en pedagogiskt väl beforskad enkät (CEQ)
  • Systemet ska främja att det förs diskussioner om kurserna, och systemet ska ge underlag för dessa diskussioner
  • Erfarenheter från dessa diskussioner ska dokumenteras
  • Ge rapporter som fungerar som "kursbokslut"
  • Främja uppföljning av kursutvärderingar
  • Studenterna som avger synpunkter ska få snabb återkoppling av att någon läser deras kommentarer
  • Ha ett heltäckande arkiv med kursutvärderingar

CEQ - Course Experience Questionnaire

CEQ står för Course Experience Questionnaire, och är en enkät för rapporterande kursutvärdering. CEQ innebär i praktiken att studenternas åsikter samlas in med en enkät (på webb eller papper) efter varje avslutad kurs. CEQ-enkäten har 26 kryssfrågor och plats för kommentarer i fritext.

CEQ-utvärderingarnas resultat utgör mått på faktorer relevanta för den pedagogiska processen. CEQ utgör en viktig komponent i kvalitetsarbetet på LTH, jämte exempelvis den pedagogiska utbildningen av LTHs lärare. CEQs fokus på pedagogiskt relevanta faktorer medför användbarhet för pedagogisk utveckling. CEQ-resultat tolkas i ljuset av examinationsstatistik och målen i kursplanerna.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2024-03-19
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Nyheter

Ny tjänst: Mina CEQ:er/MyCEQ [19/3-2024]
Nu kan studenter (efter CEQ-inloggning) nå alla sina CEQ-länkar som är öppna för ifyllande på den nya sidan MyCEQ. Även redan ifyllda enkäter visas (utan länk) och när slutrapporten är publicerad finns länkar även dit. Den sidan fungerar alltid, även om epostutskicken har problem med spam-markering.

CEQ-servern
Aktuella kurser
Färdiga kursutvärderingar
CEQ och högskolepedagogik

Skrift som förklarar huvuddragen i relationen mellan Course Experience Questionnaire (CEQ) och högskolepedagogik.
Bild på framsidan av 'CEQ och högskolepedagogik'

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00