LTHs kursutvärderingar - Nyheter

Ny tjänst: Mina CEQ:er/MyCEQ [19/3-2024]
Nu kan studenter (efter CEQ-inloggning) nå alla sina CEQ-länkar som är öppna för ifyllande på den nya sidan MyCEQ. Även redan ifyllda enkäter visas (utan länk) och när slutrapporten är publicerad finns länkar även dit. Den sidan fungerar alltid, även om epostutskicken har problem med spam-markering.

Länkarna öppnas för studenterna 09:45 på öppningsdatumet, dvs samma tidpunkt som mailutskicken startar (kan ta upp till 2 timmar).

Sammanställd CEQ-data per läsår [17/10-2022]
Nu finns en Excel-fil med sammanställd data för alla läsår (t.o.m. 21/22). Datat är uppdelat LTH/avdelning/institution resp alla/kön.

From 2022-10-17 finns även närvaron med i sammanställningen.

Ny och mer mobilanpassad layout för studenterna [1/11-2021]
Webbenkäten har fått en ny layout som är enklare och fungerar bättre på mobiler än den gamla layouten.

Frågorna är oförändrade, utöver att "Ej svar" på frågan om kön har ändrats till "Annat/Ej svar". På engelska har frågan om Sex bytts till Gender och svaren Female, Male och "No answer" har bytts till Woman, Man och "Other/No answer".

Installationen av bytet är anledningen till att utskick av enkäterna till studenterna inte skedde 30/10 som planerat, utan 2/11.

Rapporter för exjobb- och praktikkursenkät publicerad [16/10-2021]
Nu har rapporter för exjobbs- samt praktikkursenkäterna för läsåret 2020/21 publicerats.

Sammanställd CEQ-data per läsår [25/8-2021]
Nu finns en Excel-fil med sammanställd data för alla läsår (t.o.m. 20/21). Datat är uppdelat LTH/avdelning/institution resp alla/kön.

From 2021-10-16 är den även uppdelat per program.

Rapporter för exjobb- och praktikkursenkät publicerad [19/11-2020]
Nu har rapporter för exjobbs- samt praktikkursenkäterna för läsåret 2019/20 publicerats.

Rapporter för praktikkursenkät publicerad [2/4-2020]
Nu har den första omgången rapporter (2018/19, dock ej hela läsåret) för utvärderingar av praktikkursen publicerats. Enkäten för praktikkurs går till på samma sätt som exjobben, studenterna får mail om utvärdering dagen efter godkänt resultat är rapporterat i Ladok.

Uppdaterade styrdokument [29/1-2018]
Policyn för utvärdering av kurser på grund- och avancerad nivå, liksom anvisningsdokumentet har uppdaterats. Ändringarna är ganska små.

Sammanställd CEQ-data per läsår [9/12-2017]
Nu finns en Excel-fil med sammanställd data för alla läsår (t.o.m. 16/17). Datat är uppdelat LTH/avdelning/institution resp alla/kön.

Exjobbsutvärderingar för 16/17 [5/12-2016]
Exjobbsutvärderingarna för läsåret 16/17 är publicerade.

Pappersenkäterna flyttar [15/11-2016]
Fr.o.m. 21/11-2016 kommer pappersenkäterna att lämnas in och hämtas ut på 5:e våningen i E-huset, södra trappan. Om du skickar enkäterna med internpost förändras inget.

Exjobbsutvärderingar för 15/16 [2/11-2016]
Exjobbsutvärderingarna för läsåret 15/16 är publicerade. Notera att det tillkom nya frågor det året, som är inplacerade i funktionell ordning. Frågenumreringen är därför inte längre i ordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Servern bytt [2016-05-04]
CEQ-systemet har flyttat till en ny server (systemet var avstängt 3-4/5-2016). Allt borde vara som förut, men hör av dig om du märker något konstigt/fel.

Servern nere 2016-04-10 [2016-04-11]
CEQ-servern var nere under söndagen mellan ca 06:30-17. Ingen data gick förlorad (förutom om man försökte spara just vid ögonblicket för nergången).

Broschyr till tekonologer uppdaterad [17/6-2015]
Broschyren till studenterna är lite uppdaterad, bl.a. med text om att man ska skriva konstruktivt i fritextkommentarerna.

Den nya versionen är ännu inte tryckt. Den gamla finns att få hos Eva Rosengren på Utbildningsservice/E-huset.

Översättning till engelska [19/11-2014]
Policyn och anvisningarna finns nu även på engelska.

Tidsplanen uppdaterad [2/9-2014]
Nu är tidsplanen uppdaterad med datum för hösten 2014.

Exjobbsutvärderingar även för masterprogram [1/9-2014]
Från och med läsåret 2014/15 finns även masterprogrammens examensarbeten med i systemet för exjobbsutvärderingar. I rapporterna för 2013/14 som kommer om ca en månad ingår de dock inte.

Exjobbsutvärderingar 2012/13 [20/9-2013]
Nu är rapporterna för examensarbetsenkäterna 2012/13 publicerade

Tidsplanen uppdaterad [19/8-2013]
Nu är tidsplanen uppdaterad med datum för hösten 2013.

CAS-inloggning [7/6-2013]
Nu kan man även logga in med CAS på arkivet med färdiga slutrapporter. Sedan tidigare behöver man inte logga in alls om man sitter inom LU:s nätverk.

Detta innebär att studenter som ska anmäla sig till kurser och som är inloggade i studentportalen kommer direkt till listan för den aktuella kursen när han/hon klickar på ikonen för utvärdering.

Tidsplanen uppdaterad [23/1-2013]
Nu är tidsplanen uppdaterad med datum för våren 2013.

Exjobbsutvärderingar 2011/12 [6/11-2012]
Nu är rapporterna för examensarbetsenkäterna 2011/12 publicerade

Tidsplanen uppdaterad [29/8-2012]
Nu är tidsplanen uppdaterad med datum för hösten 2012.

Valfria kurser i läsårssammanställning [19/3-2012]
Nu visas även de valfria kurserna på programmet i läsårssammanställningarna (som är tillgängliga för programledare och studieråd).

Tidsplanen uppdaterad [10/1-2012]
Nu är tidsplanen uppdaterad med datum för våren 2012.

Exjobbsutvärderingar 2010/11 [21/10-2011]
Nu är rapporterna för examensarbetsenkäterna 2010/11 publicerade

Tidsplanen uppdaterad [10/8-2011]
Nu är tidsplanen uppdaterad med datum för hösten 2011.

Samlad kursstatistik för alla läsår/omgångar [4/5-2011]
Nu kan kurslärare, programledare och studieråd se samlad CEQ-data för en kurs för samtliga läsår/omgångar en kurs har gått. Klicka på det grön/lila diagrammet i listorna på de inloggade sidorna. Samma sammanställning finns sedan tidigare i institutionstjänsten' (se 13/9-2010).

Exjobbsutvärderingar [15/2-2011]
Nu är rapporterna för examensarbetsenkäterna publicerade

Tidsplanen uppdaterad [30/11-2010]
Nu är tidsplanen uppdaterad med datum för våren 2011.

Kursspecifika frågor [12/10-2010]
Från idag kan man lägga in kursspecifika frågor som komplement till CEQ-frågorna om man har webbenkäter. Man kan lägga in upp till 4 frågor, som sedan redovisas i arbetsrapporterna (men inte i slutrapporterna; ungefär som de enskilda CEQ-frågorna).

För kurserna som slutar i läsperiod 1 är det möjligt på kursern enligt listan nedan att lägga in kursspecifika frågor. Från och med läsperiod 2 är det möjligt för samtliga kurser som har webbenkäter.
Berörda kurslärare, studieråd och programledare har fått separat information om hur det går till.

(obligatoriska kurser)
AAHA60Arkitektens redskap
EDA070Datorer och datoranvändning
EITF15Signalbehandling - teori och tillämpningar
IDEA56Avancerad skissteknik
KFK080Termodynamik
VVB645Järnväg i ett europeiskt perspektiv
VVR120Strömningslära
(valfria kurser)
EDAN05Algoritmteori
FHL110Biomekanik
MION25Teknologistrategier
VVRF01Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter

Nytt certifikat [23/9-2010]
Nu har CEQ-servern ett certifikat utfärdat av en av de stora CA (certificate authority) [GTE CyberTrust Global Root], och inte längre från LTH:s datordriftgrupp. Detta innebär att https-sidor på www.ceq.lth.se bör fungera för alla användare utan att man godkännder LTH DDG:s rotcertifikat

Institutionstjänst lanserad [13/9-2010]
Prefekter och studierektorer får tillgång till sammanställningar över en institutions kurser.

Tidsplanen uppdaterad [2/6-2010]
Nu är tidsplanen uppdaterad med datum för hösten 2010.

Kursvärdering av exjobb [17/5-2010]
Nu är även Helsingborgsprogrammen (högskoleingenjör + livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH) med i exjobbsenkäten.

Omorganiserad databasstruktur [2010-01-12]
Databasen som innehåller all CEQ-data har blivit omstrukturerad. Märker du NÅGOT som inte verkar stämma, hör av dig till karim.andersson@kansli.lth.se eller ring 046-2220938. Förändringarna ska för tillfället inte märkas för användarna, men är nödvändiga för att bygga ut olika funktioner framöver.

Tidsplanen uppdaterad [8/12-2009]
Nu är tidsplanen uppdaterad med datum för våren 2010.

Kursvärdering av exjobb [10/11-2009]
Utvärdering av examensarbeten kör igång. Enkäten mailas till studenten dagen efter att hans/hennes betyg är inlagt i Ladok. Det är inte CEQ-frågorna som används utan frågor speciellt framtagna för detta syftet, se länk till exempelenkät.

I början är exjobben (inte kandidatarbeten) på arkitekt-, brandingenjörs-, civilingejörs- och industridesign- (både kandidatutbildningen och den 5-åriga) -utbildningarna med i utvärderingen.

Det är inte helt bestämt hur sammanställning kommer att ske, men troligtvis kommer en enkäterna att sammanställas per examensarbetsämne och termin och en rapport över detta skickas till prefekten och studierektorn för respektive institution. Det blir troligtvis även någon slags sammanställning per program som skickas till programledare och studieråd.

Histogram i arbetsrapporter [20/9-2009]
Från och med lp 1 09/10 kommer det att finnas spridningsdiagram (histogram) på alla frågor (förutom den om kursens angelägenhet) i arbetsrapporterna. Detta medför att de enskilda svaren från studenterna blir tydliggjorda på ett bättre sätt än förut.

Rapporter på engelska [27/7-2009]
Från och med lp 4 08/09 kommer det att skapas arbetsrapporter både på svenska och engelska. De engelska arbetsrapporterna skickas automatiskt ut på kurser som går för masterprogrammen. På alla andra kurser kan KL,SR,PL själv hämta om de vill ha rapporten på engleska (se nyhet från 22/2-07).

Även slutrapporter kommer att finnas på engelska from lp4 08/09 (publiceras i slutet av september 2009).

Nytt IP-nummer [20/7-2009]
Servern (djorgo.kansli.lth.se med alias www.ceq.lth.se) får nytt IP-nummer (från 130.235.79.251 till 130.235.209.251). Det kan förekomma korta störningar före uppdateringar skett i alla DNS-servrar.

Tidsplanen uppdaterad [26/6-2009]
Nu är tidsplanen uppdaterad med datum för hösten 2009.

Programsammanställningar [28/4-2009]
Det finns nu en ny funktion för programledare och studieråd där de kan se en läsårssammanställning över de obligatoriska kurserna som ingår i sitt/sina program. Välj "Läsårssammanställning" i menyn på de inloggade sidorna. Funktionen fungerar fr.o.m. läsåret 07/08.

Tidsplanen uppdaterad [7/1-2009]
Nu är tidsplanen uppdaterad med datum för våren 2009.

Ny layout på arbetsrapporter [10/11-2008]
Layouten på arbetsrapporterna har uppdaterats.

Pajdiagrammet har bytts ut mot stapeldiagram som visar fyra av de fem skalorna, frågan om hur angelägen kursen är för utbildningen samt frågan om "överlag är jag nöjd med kursen". Skalan "allmänna färdigheter" har fått ett eget diagram längre bak i rapporten.

Vissa rubriker har bytt namn och några har flyttats, främst mellan första och andra sidan.

Förhoppningsvis leder detta till att rapporterna upplevs som enklare och tydligare att läsa!

Uppdaterat anvisningsdokument [5/11-2008]
Anvisningsdokumentet har fått en översyn.

CEQ och högskolepedagogik [7/10-2008]
Ny skrift som förklarar huvuddragen i relationen mellan Course Experience Questionnaire (CEQ) och högskolepedagogik.

Vill du ha ett tryckt exemplar? Kontakta Jonas Borell.

Serveruppgradering [15/8-08]
Kvällen fredagen 15/8-08 skedde stora uppgraderingar av programvara (Apache, php och MySQL) på servern. Jag har kontrollerat det mesta utan att hitta något fel. Men hittar du något som inte verkar som det ska, maila genast till karim.andersson@kansli.lth.se.

Tidsplanen uppdaterad [15/8-2008]
Nu är tidsplanen uppdaterad med datum för hösten 2008.

Sammanställningrapporter 07/08 [8/8-2008]
Sammanställningsrapporter för 2007/08 är skapade.

Sammanställningrapporter uppdaterade [20/3-2008]
Sammanställningsrapporter för flera läsperioder är nu skapade. Dessutom har det skapats rapporter per läsår.

Poäng eller Högskolepoäng? [10/7-2007]
I CEQ-systemet kommer de gamla poängen att användas för kurser som slutade under VT2007. De nya högskolepoängen (=1,5 "gammal" poäng) används för kurser som börjar HT2007.

Hämta gamla arbetsrapporter [22/2-2007]
Nu kan man hämta arbetsrapporter för gamla perioder när man loggat in. Kurslärare kan hämta rapporter för alla läsperioder för samma kurs som logginet för läraren. Studieråd och programledare kan hämta alla kurser som går för deras program aktuell läsperiod. Tjänsten fungerar för arbetsrapporter som skapats fr.o.m. 2004 VT LP2. Man hittar länken till gamla rapporter på de inloggade sidorna under menyalternativet "Kommentarer". Så fort det har skickats ut arbetsrapport med epost till berörda kan man hädanefter hämta rapporten.

Nytt menysystem [21/2-2007]
En liten ändring har skett i menysystemet på de inloggade sidorna. Detta för att det ska bli lättare att hitta när antalet läsperioder ökar.

Serverfel 2 [22/1-2007]
Även den 8/10 och 10/1 var det kortare avbrott i serverns nättrafik. Trafikdiagram. Felet är nu i princip fastställt till att vara ett hårdvarufel i nätverksdelen. Tills datum för byte av nätverkskort är fastställt, startas nätrutinen om varje timme, vilket har löst problemet tillfälligt, utan att ge störningar för användarna.

Serverfel [5/1-2007]
Tyvärr har servern (www.ceq.lth.se) varit nere två gånger under senaste tiden (30/12-2/1, 4/1 19.30-5/1 10.00). Orsaken till felet är inte helt fastställd (kan vara fel i linux-kärnan eller hårdvarufel i nätverksdelen). DDG har felet under bevakning.

Webbenkäter [26/10-2006]
Nu kan man på tidsuppföljningssidan se vad som händer med de kurser som utvärderas med webbenkäter. Kurslärare, studieråd och programledare kan följa svarsfrekvensen i realtid efter att de loggat in.

2006 HT LP1 [4/9-2006]
Samtliga kurser som ges för åk1-studenter kommer att utvärderas med webbenkäter. Undantag ska meddelas till CEQ-gruppen. Fr.o.m. 2006 HT LP2 kommer samtliga kurser, som standard, utvärderas med webbenkäter istället för papper.

4/9 2006
Sidorna är anpassade så att man nu ser vilka kurser som utvärderas med pappers- eller webbenkäter

24/7 2006
Även de färdiga kursutvärderingarna (slutrapporterna) och informationssidorna om LTHs kursutvärdreingssystem är flyttade och/eller omlagda till nya webbdesignen.

Mitten av juli 2006
Nu (12/7-2006) är de sidor på CEQ-servern dit man inte behöver logga in (dvs alla utom /ceq/) "översatta" till universitetets nya webbdesign. Förslag, tips och anmärkningar mottages gärna! Hoppas att du hittar rätt.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2024-03-19
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00