Information till externa kursrepresentanter

För dig som student som ska vara med om en kursutvärdering på en valfri LTH-kurs

Denna sida finns för dig som är "extern kursrepresentant" för någon kurs på LTH. Att vara extern kursrepresentant innebär att du ska vara aktiv inom kursutvärderingen av kursen och företräda dina medstudenter och de åsikter som de framför.

Här samlas all information du behöver. Om det saknas något, hör av dig till oss, så ska vi försöka komplettera sidan.

Varför utvärdera?
Skälen till att kursutvärderingar sker är många, här radas några upp:

 • Utveckla kurserna och ta till vara på åsikter från alla inblandade
 • Göra studenterna mer aktiva genom att få dem att själva vara med i processen
 • Högskolans ledning ska kunna följa upp att utbildningen håller hög kvalitet
 • Krav utifrån (arbetsliv, andra högskolor) att kunna kvalitetssäkra utbildningen
 • Det står i högskoleförordningen att alla kurser ska utvärderas

På LTH finns en policy med tillhörande anvisningar som beskriver hur kursutvärderandet tänkt att gå till, och vad som ligger till bakgrund för det system som finns. Allt som gäller dig står kort sammanfattat på den här sidan, men vi ber dig ändå läsa igenom dokumenten för att få en djupare förståelse för det hela.

Hur går det till?
Det finns tre typfall för kursutvärderingsgenomförande på LTH. Ett för obligatoriska kurser, ett för stora valfria kurser (~ >30 studenter) och ett för små valfria kurser (~ <30 studenter). I fallet för obligatoriska kurser är det alltid studieråden som tar hand om utvärderandet, och då är det de som utser kursrepresentanter.

För de valfria kurserna är det ibland studieråden som utser kursrepresentanter. I vissa fall har studierådet inte utsett någon representant, och då är det istället kurslärarens ansvar att studentkollektivet på kursen utser någon. Det är antagligen så du har blivit utsedd (eftersom denna sida är speciellt anpassad just för sådana "externa kursrepresentanter").

På de stora valfria kurserna kommer kursläraren i samband med kursslut dela ut CEQ-enkäter [LÄNK] till samtliga studenter. Dessa lämnas in och sammanställs av CEQ-samordnarna. Rådata från enkäterna utgör den så kallade arbetsrapporten som innehåller sammanställningar av skalor och enskilda frågor samt alla fritextsvar som studenterna lämnat in. Kursläraren skickar denna till dig så fort den är sammanställd. Till din hjälp med att tolka arbetsrapporterna finns en "lathund", som enkelt guidar dig genom rapporten.

På de små kurserna används inte CEQ-enkäten. I stället är det obligatoriskt att kursläraren någon gång i slutet av kursen delar ut någon form av enkät till studenterna. Utformningen av enkäten är helt valfri; den kan t.o.m. vara helt blank. Det viktiga är att den enskilde studenten får möjlighet att anonymt skriva ner sina erfarenheter från kursen. När dessa enkäter är insamlade ska kursläraren och du läsa igenom svaren, för att få er en uppfattning om vad studenterna tycker.

Efter att du och kursläraren har läst arbetsrapporten alternativt de andra enkätsvaren, så ska du och kursläraren skriva in era sammanfattande kommentarer om kursen. Det är bra om ni innan detta har haft ett möte för att diskutera igenom kursen och eventuella förslag till ändringar. Era kommentarer kan innehålla ändringsförslag, text om hur kursen gått, krockar med andra kurser, info som uppkommit under kursens gång men som inte finns med i kommentarerna och mycket annat. Läs gärna gamla slutrapporter för att skapa dig en idé om hur det kan se ut.

Kommentarerna skrivs in genom en länk som du kommer att få från kursläraren. Att vi skickar arbetsrapporter och länkar via kursläraren beror på att vi inte har möjlighet att föra register över alla externa kursrepresentanter. Tänk på att du inte kan ändra redan lämnat svar via webben, utan om du vill göra detta får du kontakta en CEQ-samordnare.

När både du och kursläraren (och ev. programledaren) har skrivit in kommentarer skapas en s.k. slutrapport. Denna innehåller basdata från kursen från LADOK, länk till kursplanen, övergripande skalor (om CEQ-enkät använts) samt dina och kurslärarens kommentarer. Samtliga studenter som varit registrerade på kursen får e-post om att utvärderingen är klar, och rapportern läggs ut på LTH:s internwebb.

Din roll
Din uppgift är att representera studenterna som läser kursen. Det innebär att du bör vara öppen för dina medstudenters åsikter och frågor angående kursen. Det viktigaste momentet är att du tar del av arbetsrapporten och utifrån den formulerar studenternas bidrag till slutrapporten. Tänk på att det inte bara är dig själv du företräder utan samtliga studenter på kursen. Dessa kan i genomsnitt både ha en mer positiv eller negativ bild av kursen än du.

Vi hoppas att du ser utvärderandet som en god erfarenhet i att själv vara med och påverka din och dina medstudenters situation. Ditt åtagande borde inte kräva allt för stor insats från din sida, men hjälper oss alla att förbättra LTH:s utbildning.

Om du har frågor, vill veta mer eller få hjälp, kontakta studieråden eller Teknologkårens vice ordföranden. De hjälper dig gärna med stöd och svarar på frågor. De har erfarenhet av hur det brukar gå till och kan även ge stöd om något speciellt skulle inträffa.

Du får naturligtvis även gärna vända dig till CEQ-gruppen eller till din programledare om du har frågor eller vill diskutera något.

Kontaktinfo
Teknologkårens Utbildningsansvarig för interna frågor, ui@tlth.se samt studierådet på ditt program svarar gärna på frågor eller hjälper dig om du behöver det.

 • A: sra@asektionen.se
 • B, K: srbkordf@ksek.se
 • BI, RH: studieradsordforande@biif.se
 • C, D: srdordforande@dsek.se
 • E, BME: sreordforande@esek.se
 • F: srf.f@fsektionen.se
 • I: utbildning@isek.se
 • ING: sro@ingsekt.se
 • ID: srid@asektionen.se
 • L: srl@l-tek.se
 • M, M-TD: srm@maskinsektionen.com
 • N: srf.n@fsektionen.se
 • PI: srf.pi@fsektionen.se
 • V: srvovordf@vsek.se
 • W: srwordf@wsek.se

Du kan även kontakta din programledare för information.

Förutom studieråden, TLTH och programledarna får du gärna kontakta oss som jobbar med CEQ om du har frågor om utvärderingarna.

Tillbaka

Senast uppdaterad: 2020-11-09
Tillgänglighetsredogörelse
Sidansvarig: Karim Andersson
Utgivare: Kursutvärderingsgruppen LTH
Kontaktadress för LTHs kursutvärderingar: ceq@lth.lu.se

Lunds Tekniska Högskola, Box 118, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 72 00