Hur man länkar till arkivet

Här beskrivs hur man kan skapa egna länkar från sin egen sida till arkivet över klara kursutvärderingar. Denna funktion kan t.ex. användas av programhemsidor eller institutionernas sidor.

Även de som måste logga in (dvs de som ansluter från icke-LU) hamnar rätt efter att de loggat in.

Länka till alla rapporter för en kurs

http://www.ceq.lth.se/rapporter/?kurskod=NNNXXX

Om man bara anger en kurskod och lämnar resten av URLen tom, kommer resutatet bli att samtliga rapporter för denna kurs kommer att visas. Det är alltså inte nödvändigt i detta fall att skriva

http://www.ceq.lth.se/rapporter/?lasar_lp=alla&kurskod=NNNXXX

Fullständing URL-uppbyggnad

http://www.ceq.lth.se/rapporter/?lasar_lp=&program=&kurskod=&sort=

Tillåtna varibler är lasar_lp, program, kurskod, sort. Dessa beskrivs nedan. De flesta av dessa val går att göra med hjälp av rullistorna på arkivsidan.

Man kan ange en, två eller tre urvalsvariabler som är sinsemellan uteslutande (logiskt AND). Sorteringsvariablen går att kombinera med samtliga olika urval. Lägg också märke till det speciella undantaget för att länka till en enskild kurs samtliga utvärderingar.

Skriver man felaktiga värden, t.ex. kurskoder eller läsperioder som inte finns (någonsin eller ännu), så kommer detta att tolkas som att man inte anger detta val, och default-läge för denna variablen kommer att väljas.

Läsår eller läsperiod

http://www.ceq.lth.se/rapporter/?lasar_lp=&program=&kurskod=&sort=

Kan anges som enskild läsperiod eller som läsår (enligt traditionell variant sträckandes från sommar till sommar). Läsperioderna numreras löpande, med start från HT2003 LP1 som har nummer 32.

Anges ingen läsperiod eller läsår väljs den läsperiod som har de senaste publicerade rapporterna. Vill man ha med samtliga perioder/läsår måste detta särskilt anges.

Program

http://www.ceq.lth.se/rapporter/?lasar_lp=&program=&kurskod=&sort=

Man kan ange enskilt program eller "alla", som används för sammanslagningsrapporterna över alla studenter när uppdelning på program sker.

Anges inget program görs inget urval på program.

Kurskod

http://www.ceq.lth.se/rapporter/?lasar_lp=&program=&kurskod=&sort=

Man kan ange en enskild kurskod (3 bokstäver + 3 siffror), eller endast 3 bokstäver, och då visas alla kurser som börjar på denna kombination.

Anges ingen kurskod görs inget urval på program.

Sortering

http://www.ceq.lth.se/rapporter/?lasar_lp=&program=&kurskod=&sort=

Bestämmer hur man vill sortera sitt urval.

Görs inget val väljs "kurskod". Läsperioderna sorteras i kronologisk ordning (över läsårsgränser)