Slutrapport kursutvärdering, FMSF80

Basfakta

KursnamnMatematisk statistik, allmän kurs
KurskodFMSF80   Kursplan
Högskolepoäng9.0
Läsår202223
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen232
Antal godkända/andel av registrerade     156 / 67 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens66 / 28 %
Antal män som svarat37
Antal kvinnor som svarat28
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    36 h
Övningar    28 h
Laborationer    6 h
Handledd tid    2 h
Självstudietid    170 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %8 12 %
30-70 %25 38 %
70-100 %33 50 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+3344
Tydliga mål+2839
Förståelseinriktad examination+5933
Lämplig arbetsbelastning-048
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+8031
Överlag är jag nöjd med den här kursen+4459
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 12 18 %
Neutrala (0) 10 15 %
Nöjda (>0) 43 65 %
Har ej besvarat
frågan
1 2 %

Medelpoäng+44
Standardavvikelse (StdAvv)59
Män+44
Kvinnor+41
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+80
Standardavvikelse (StdAvv)31

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Studierådets kommentarer finns i rapporterna för specifika program

Kurslärarens kommenterer

Kursen har överlag nöjda studenter och anses relevant för utbildningen. Arbetsbelastningen se som lite hög i lp2 för F+Pi, eftersom dessa program har andra tunga kurser samtidigt. Till 23/24 kommer lite mer schemalagda handledning till projekten och vi ska se över behovet och/eller inlämningstiden för sista laborationen.

En utmaning läsåret 23/24 är att studenterna kommer ha olika programmeringsbakgrund. I läser fortfarande Java+Matlab medan F+Pi läser Java+Python. Laborationer och projekthandledningar kommer därför behöva finnas i båda språken.

Programledarens kommentarer

Programledarens kommentarer finns i rapporterna för specifika program

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.