Slutrapport kursutvärdering, FMSF70

Basfakta

KursnamnMatematisk statistik
KurskodFMSF70   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202223
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen168
Antal godkända/andel av registrerade     131 / 78 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens50 / 30 %
Antal män som svarat16
Antal kvinnor som svarat32
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    26 h
Övningar    16 h
Laborationer    8 h
Handledd tid    1 h
Självstudietid    140 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %10 20 %
30-70 %16 32 %
70-100 %21 42 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning-740
Tydliga mål+3442
Förståelseinriktad examination+6432
Lämplig arbetsbelastning+2438
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+7735
Överlag är jag nöjd med den här kursen+4549
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 3 6 %
Neutrala (0) 14 28 %
Nöjda (>0) 32 64 %
Har ej besvarat
frågan
1 2 %

Medelpoäng+45
Standardavvikelse (StdAvv)49
Män+34
Kvinnor+48
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+77
Standardavvikelse (StdAvv)35

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Studierådets kommentarer finns i rapporterna för specifika program

Kurslärarens kommenterer

Kursen fungerar i princip mycket bra.
På grund av plötslig sjukdom hos den tilltänkte kurschefen kort innan kursstart fick den istället tas över av mig. Pga min redan inplanerade undervisning fick vissa av föreläsningarna hållas av ytterligare en annan lärare, med vissa problem i kontinuiteten som följd. Nästa år ska jag ha hand om kursen på egen hand så de problemen ska inte uppstå då.
Övergången till open-book på tentan verkar ha fungerat bra.

Programledarens kommentarer

Programledarens kommentarer finns i rapporterna för specifika program

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.