Slutrapport kursutvärdering, EDAA55

Basfakta

KursnamnProgrammeringsteknik
KurskodEDAA55   Kursplan
Högskolepoäng9.0
Läsår202021
Kursen slutade i läsperiodVT_LP2
Programsamtliga (F)
Antal registrerade på kursen109
Antal godkända/andel av registrerade     102 / 94 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens52 / 48 %
Antal män som svarat27
Antal kvinnor som svarat24
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    48 h
Övningar    0 h
Laborationer    32 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    160 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %2 4 %
30-70 %5 10 %
70-100 %40 77 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+7533
Tydliga mål+7523
Förståelseinriktad examination+7224
Lämplig arbetsbelastning+5445
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+8930
Överlag är jag nöjd med den här kursen+9031
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 1 2 %
Neutrala (0) 0 0 %
Nöjda (>0) 51 98 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+90
Standardavvikelse (StdAvv)31
Män+85
Kvinnor+96
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+89
Standardavvikelse (StdAvv)30

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Kommentarer har ej inkommit före utsatt tid

Kurslärarens kommenterer

Detta år gick kursen helt på distans, från början till slut (till skillnad från 2020, då kursens första halva hölls på plats).

Kursen 2021 byggde på erfarenheterna från 2020, med inspelade korta filmer, föreläsningar och labbredovisningar i Zoom, kommunikation i Slack och digital tenta på distans. Överlag uppfattade jag att upplägget fungerade bra, och många av studenterna är nöjda. Det är förstås väldigt glädjande, och de uppmuntrande fritextkommentarerna värmer. Tack!

Ändå var ju allt svårare på distans. De tidsbokade labbredovisningarna, där varje student hade ett bokat möte varje vecka, gjorde för all del att väldigt många följde kurstakten väldigt väl. Samtidigt uppfattade en del studenter detta som ett extra stressmoment. Några studenter indikerade att de uppfattat arbetsbelastningen som alltför hög, och jag lutar åt att detta i viktiga delar hade med distanssituationen att göra. Det är mycket lättare att tappa sugen i problemlösningsarbetet när vi inte kan sitta i samma rum.

Men på det hela taget uppfattar jag alltså att kursomgången ändå gått väldigt bra, och nu vidtar arbetet med att ta dessa erfarenheter till campus. Upplägget för digital tenta uppfattades som mycket ändamålsenligt, och dessa digitala tentor tänker jag behålla även när vi flyttar till campus. Det inspelade materialet behåller vi också, och jag filar på ett upplägg där studenterna varvar campusföreläsningar med de inspelade korta filmerna, och där ska jag vara tydligare med hur föreläsningar och filmer kompletterar varandra. Sammantaget tror jag att det finns förutsättningar för att göra 2022 års programmeringskurs ett snäpp bättre än tidigare.

Ett stort tack till årets studenter, som jobbat stenhårt under terminen och uppnått imponerande resultat under särskilt knepiga omständigheter. Jag önskar er all välgång framöver, och ser fram emot att träffa nästa gäng studenter på plats våren 2022!

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.