Slutrapport kursutvärdering, EDAA50

Basfakta

KursnamnProgrammeringsteknik
KurskodEDAA50   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202021
Kursen slutade i läsperiodVT_LP2
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen92
Antal godkända/andel av registrerade     66 / 72 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens29 / 32 %
Antal män som svarat12
Antal kvinnor som svarat15
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    42 h
Övningar    0 h
Laborationer    24 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    130 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %2 7 %
30-70 %4 14 %
70-100 %19 66 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+6743
Tydliga mål+6139
Förståelseinriktad examination+7232
Lämplig arbetsbelastning+3561
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+7243
Överlag är jag nöjd med den här kursen+6757
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 3 10 %
Neutrala (0) 3 10 %
Nöjda (>0) 23 79 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+67
Standardavvikelse (StdAvv)57
Män+63
Kvinnor+67
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+72
Standardavvikelse (StdAvv)43

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Studierådets kommentarer finns i rapporterna för specifika program

Kurslärarens kommenterer

Detta år gick kursen helt på distans, från början till slut (till skillnad från 2020, då kursens första halva hölls på plats).

Kursen 2021 byggde på erfarenheterna från 2020, med inspelade korta filmer, föreläsningar och labbredovisningar i Zoom, kommunikation i Slack och digital tenta på distans. Överlag uppfattade jag att upplägget fungerade bra, och många av studenterna är nöjda. Det är förstås väldigt glädjande, och de uppmuntrande fritextkommentarerna värmer. Tack!

Ändå var ju allt svårare på distans, och nöjdhetsgraden var lägre i år jämfört med tidigare. De tidsbokade labbredovisningarna, där varje student hade ett bokat möte varje vecka, gjorde för all del att väldigt många följde kurstakten väldigt väl. Samtidigt uppfattade en del studenter detta som ett extra stressmoment. Några studenter indikerade tydligt att de uppfattat arbetsbelastningen som alltför hög, och jag lutar åt att detta i viktiga delar hade med distanssituationen att göra. Det är mycket lättare att tappa sugen i problemlösningsarbetet när vi inte kan sitta i samma rum.

Men på det hela taget uppfattar jag alltså att kursomgången ändå gått väldigt bra, och nu vidtar arbetet med att ta dessa erfarenheter till campus. Upplägget för digital tenta uppfattades som mycket ändamålsenligt, och dessa digitala tentor tänker jag behålla även när vi flyttar till campus. Det inspelade materialet behåller vi också, och jag filar på ett upplägg där studenterna varvar campusföreläsningar med de inspelade korta filmerna, och där ska jag vara tydligare med hur föreläsningar och filmer kompletterar varandra. Sammantaget tror jag att det finns förutsättningar för att göra 2022 års programmeringskurs ett snäpp bättre än tidigare.

Ett stort tack till årets studenter, som jobbat stenhårt under terminen och uppnått imponerande resultat under särskilt knepiga omständigheter. Jag önskar er all välgång framöver, och ser fram emot att träffa nästa gäng studenter på plats våren 2022!

Programledarens kommentarer

Programledarens kommentarer finns i rapporterna för specifika program

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.