Slutrapport kursutvärdering, FMSN45

Basfakta

KursnamnMatematisk statistik, tidsserieanalys
KurskodFMSN45   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202021
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen152
Antal godkända/andel av registrerade     118 / 78 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens85 / 56 %
Antal män som svarat52
Antal kvinnor som svarat28
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    24 h
Övningar    12 h
Laborationer    12 h
Handledd tid    5 h
Självstudietid    120 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %1 1 %
30-70 %4 5 %
70-100 %71 84 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+4334
Tydliga mål+2337
Förståelseinriktad examination+7731
Lämplig arbetsbelastning-2945
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+7935
Överlag är jag nöjd med den här kursen+5447
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 6 7 %
Neutrala (0) 16 19 %
Nöjda (>0) 63 74 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+54
Standardavvikelse (StdAvv)47
Män+53
Kvinnor+59
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+79
Standardavvikelse (StdAvv)35

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Föreläsaren hyllas för sin pedagogik och inspirerande föreläsningar. Kursen upplevs som både intressant och utmanande, men framför allt relevant.
Årets kursomgång hade väldigt många studenter i förhållande till övningsledare vilket lett till väldigt långa väntetider för hjälp. Många studenter lyfter i enkäten att kursen är oerhört tidskrävande, men samtidigt väldigt lärorik.
Studenternas fritextkommentarer vittnar om en mycket hög arbetsbelastning, men det vägs upp av att kursen anses lärorik och vara av hög kvalitet!

Kurslärarens kommenterer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.