Slutrapport kursutvärdering, FMSF80

Basfakta

KursnamnMatematisk statistik, allmän kurs
KurskodFMSF80   Kursplan
Högskolepoäng9.0
Läsår202021
Kursen slutade i läsperiodHT_LP2
Programsamtliga
Antal registrerade på kursen147
Antal godkända/andel av registrerade     130 / 88 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens41 / 28 %
Antal män som svarat22
Antal kvinnor som svarat16
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    36 h
Övningar    28 h
Laborationer    6 h
Handledd tid    2 h
Självstudietid    170 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %3 7 %
30-70 %6 15 %
70-100 %31 76 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+2748
Tydliga mål+3146
Förståelseinriktad examination+4742
Lämplig arbetsbelastning+3239
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+7541
Överlag är jag nöjd med den här kursen+5451
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 3 7 %
Neutrala (0) 7 17 %
Nöjda (>0) 30 73 %
Har ej besvarat
frågan
1 2 %

Medelpoäng+54
Standardavvikelse (StdAvv)51
Män+67
Kvinnor+41
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+75
Standardavvikelse (StdAvv)41

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Studierådets kommentarer finns i rapporterna för specifika program

Kurslärarens kommenterer

Kursen har gått bra överlag och studenterna är nöjda. Problem med matlab kunskaper på laborationer och projekt för I-studenterna kommer minska nästa år när I läser programmeringen i årskurs 1. Planen är att återanvända det inspelade materialet vid framtida kursomgångar och ha mer flipped-classroom under föreläsningar.

Tentamen fungerade relativt väl för att vara en distanstenta, men blev mer omfattande än tänk. Vi kommer justera omfattningen på del 1 till omtentaperioden i april för att försöka komma tillrätta med det.

Till nästa år kommer kursen läsas samtidigt av Pi2, I2 och F2, vilket innebär betydligt fler studenter.

Programledarens kommentarer

Programledarens kommentarer finns i rapporterna för specifika program

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.