Slutrapport kursutvärdering, FMSF10

Basfakta

KursnamnStationära stokastiska processer
KurskodFMSF10   Kursplan
Högskolepoäng7.5
Läsår202021
Kursen slutade i läsperiodHT_LP1
Programsamtliga (PI)
Antal registrerade på kursen223
Antal godkända/andel av registrerade     184 / 83 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens78 / 35 %
Antal män som svarat50
Antal kvinnor som svarat24
Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar    22 h
Övningar    16 h
Laborationer    6 h
Handledd tid    0 h
Självstudietid    145 h

Sammanfattning av enkätsvar

På alla frågor utom den om närvaro kan poängen variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Närvaro vid undervisningen

Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %3 4 %
30-70 %8 10 %
70-100 %60 77 %

Skalor & enskilda frågor

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+3442
Tydliga mål+3240
Förståelseinriktad examination+4538
Lämplig arbetsbelastning+5133
Enskilda frågor
Kursen känns angelägen för min utbildning+6938
Överlag är jag nöjd med den här kursen+5950
Stapeldiagram över skalor, kursens angelägenhet och total nöjdhet


Fördelning av svar på fråga 26:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"

     Fördelningsdiagram över fråga 26
 AntalAndel

Missnöjda (<0) 6 8 %
Neutrala (0) 8 10 %
Nöjda (>0) 64 82 %
Har ej besvarat
frågan
0 0 %

Medelpoäng+59
Standardavvikelse (StdAvv)50
Män+63
Kvinnor+50
     

Fördelning av svar på fråga 17:
"Kursen känns angelägen för min utbildning"

     Fördelningsdiagram över fråga 17

Medelpoäng+69
Standardavvikelse (StdAvv)38

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Kommentarer har ej inkommit före utsatt tid

Kurslärarens kommenterer

Årets omgång av FMSF10 har gett kursansvarig och inblandade lärare nya och användbara erfarenheter. De mer omfattande förändringarna som införts har varit förinspelat föreläsnings-material, Zoom-baserade laborationer samt 1) digital (för godkänt) och 2) hemtentamen (för högre betyg). Undervisningsupplägget har mottagits positivt och erfarenheter och material kommer också att användas i framtida versioner av kursen. De flesta tyckte också att hemtentamen för högre betyg fungerade väl och att det var positivt med en oövervakad tentamen. För högsta betyg krävdes också en kort muntlig tentamen där hemtentan diskuterades. Viss kritik har framförts gällande bristfällig kommentering i hemtentamen vid rättningen. Då det var 150 studenter som lämnade in hemtentamen fanns det dock ingen möjlighet till utförliga kommentarer inom den givna tidsramen.

Programledarens kommentarer

Kommentarer har ej inkommet före utsatt tid

CEQ-enkäten fylldes i

Webbenkäter har använts på denna kurs.