Slutrapport kursutvärdering, XXXNNN

Basfakta

KursXXXXXXX
KurskodXXXNNN  [Länk till kursplan]
Läsår2004
Kursen slutade i läsperiodVT_LP1
Programsamtliga (XX)
Antal registrerade på kursen 49
Antal godkända/andel av registrerade      45 / 92 %
Antal enkätsvar/svarsfrekvens 45 / 92 %
Antal män som svarat19
Antal kvinnor som svarat26
Närvaro vid undervisningen
Andel av undervisningenAntalAndel
0-30 %0 0 %
30-70 %3 7 %
70-100 %38 84 %

Arbetstid enligt läro- och timplaner
Föreläsningar 91 h
Övningar 112 h
Laborationer 44 h
Projekt 32 h
Självstudietid 210 h

Poängen kan variera mellan -100 och +100, där -100 innebär att man "tar helt avstånd från påståendet" och +100 att man "instämmer helt i påståendet".

Sammanfattande värdering

Fördelning av svar på frågan:
"Överlag är jag nöjd med den här kursen"
SvarAntalAndel
-1001 2 %
-502 4 %
+05 11 %
+5024 53 %
+10012 27 %

Missnöjda (<0) 3 7 %
Neutrala (0) 5 11 %
Nöjda (>0) 36 80 %

Medelpoäng+50
Standardavvikelse (StdAvv)44.5
Män+36
Kvinnor+60

Skalor

Sammanfattning

SkalaPoängStdAvv
God undervisning+2034.1
Tydliga mål+3533.8
Förståelseinriktad examination+6027.3
Lämplig arbetsbelastning -348.0
Enskild fråga:
Kursen känns angelägen för min utbildning+7034.4

Kommentarer

Studierådets kommentarer

Studenterna har varit nöjda med kursen XXXXXXXXXXX. Uppdelningen av tenta för jul och därefter inlämningsuppgifter har varit bra. Lärarna har varit engagerade och undervisningen har haft kopplingar både till verkligheten och till övriga delar av utbildningen. Studiebesöket knyter an till verkligheten. Diskussionen av beräkningsuppgifterna har varit mycket bra, detta då feedback gavs när man hade uppgiften färsk. Deltentan efter XXXXX veckor var positiv, då inläsningen startade tidigare än vad den annars hade gjort. Arbetsbelastningen har varit lagom.

Arbetsbördan har varit ojämn, både inom kursen och tillsammans med kursen XXXXXXXXX. Tiden för att lösa varje beräkningsuppgift har till några uppgifter varit för kort, det skulle vara bra om uppgifterna delades ut tidigare. Systemet med bonuspoäng har varit dåligt koordinerat, olika handledare har givit bonuspoäng för olika kvalitéer.

Kurslärarens kommentarer

Vi känner att kursen har fungerat bra i nästan alla avseenden, och vill tacka studenter och utbildningsledning för allt stöd och värdefulla kommentarer.

Lärandet har fungerat väldigt bra, med en mängd utmärkta prestationer och en hög lägstanivå.

3/4 av studenterna är nöjda, men det finns även missnöjda studenter. Vi tror att flera av dem blev klämda av mycket arbete under läsvecka 3 och 7 under VT. Tillsammans med XXXXXXXXXXXXXX skall vi åtgärda det.

Kursen utsattes även för CEQ förra kursomgången, och det är intressant att se likheter och skillnader mellan kursomgångarna. Det mest iögonfallande är:
- Kursens helhetspoäng har inte ändrats
- Skillnaderna mellan kvinnor och män har ökat
- Skalorna God undervisning, Tydliga mål och Förståelseinriktad examination har förbättrats
- Skalorna Lämplig arbetsbelastning och Allmänna färdigheter har försämrats (den senare marginellt)

Studenterna uppskattar den återkoppling de fått på kursen. Exempelvis skickades resultaten från delproven ut som personliga ebrev med konstruktiva, uppmuntrande kommentarer. Även seminarierna i 8-grupper har bidragit positivt, och vi skall utveckla desst. Förväntningarna har tydliggjorts.

Arbetsbelastningen upplevs som högre, trots att schemat har varit identiskt med 02/03. Vi tror att det beror på att XXXXXXXXXXX ökat med 1p.

Träningen i skriftlig framställning drar ner Allmänna färdigheter, och det kan bero på vaktombyten i lärarkåren.

Sammanfattningsvis visar CEQ hur viktigt det är med kommunikation mellan studenter-lärare och lärare-lärare på alla plan.

Utbildningsledarens kommentarer

En omtyckt kurs som känns angelägen för utbildningen. Lärarna och kursansvarig har lyckats med väl med många saker i kursen. Speciellt roligt att konstatera är att återkopplingen till studenterna fungerat väl. Kombination av delprov (med personligt e-post utskick av resultat med kommentarer till varje student), seminarier och kommentarer på beräkningsuppgifter verkar vara ett mycket lyckat recept.

Ett par saker som kan förbättras tills nästa år är
1) Samordningen med parallellkursen så att arbetsbelastningen blir jämnare över VT1
2) Planeringen av beräkningsuppgifterna i VT1

Till sist vill jag på programledningens vägnar tacka kursens lärare för ett mycket väl utfört arbete!

CEQ-enkäten fylldes i

Efter seminarium sista dagen i sista läsveckan