Rapport för utvärdering av examensarbete - V

Basdata

Läsår (period)
2020/21
Urval för rapporten
Program - Väg och vatten
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3147%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 6%
Egna kontakter 16 52%
Genom en institution 10 32%
Annat 3 10%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 24 77%
Nej 7 23%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 6 19%
Mycket relevant 24 77%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 2 6%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 4 13%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 25 81%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 21 68%
2-4 veckor 9 29%
Mer än 4 veckor 1 3%
Ej svar 0 0%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 1 3%
Ganska väl 12 39%
Väl 12 39%
Mycket väl 6 19%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 3%
15-20 14 45%
20-25 8 26%
> 25 7 23%
Ej svar 1 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 6%
75 % 13 42%
100 % 15 48%
Ej svar 1 3%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 24 77%
Nej 7 23%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 9 29%
Biträdande handledare 7 23%
Ungefär lika mycket 8 26%
Ej svar 7 23%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 3 10%
5-15 17 55%
15-25 9 29%
> 25 2 6%
Ej svar 0 0%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 25 81%
2 Under hela examensarbetet 3 10%
3 Annat 1 3%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 13 42%
Mycket 18 58%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 19%
Mycket 25 81%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 16%
Mycket 26 84%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 19%
Mycket 25 81%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 19%
Nöjd 8 26%
Mycket nöjd 17 55%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 3 10%
Nöjd 17 55%
Mycket nöjd 9 29%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 7 23%
Nöjd 15 48%
Mycket nöjd 8 26%
Ej svar 0 0%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 19 61%
Nej 7 23%
Ej svar 5 16%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 2 6%
Nöjd 14 45%
Mycket nöjd 13 42%
Ej svar 1 3%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 13%
Nöjd 15 48%
Mycket nöjd 11 35%
Ej svar 1 3%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 13%
Nöjd 10 32%
Mycket nöjd 12 39%
Ej svar 5 16%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 18 58%
Nej 8 26%
Ej svar 5 16%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 12 39%
Nej 18 58%
Ej svar 1 3%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 28 90%
Nej 0 0%
Kanske 2 6%
Ej svar 1 3%