Rapport för utvärdering av examensarbete - M

Basdata

Läsår (period)
2020/21
Urval för rapporten
Program - Maskinteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens5450%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 5 9%
Egna kontakter 21 39%
Genom en institution 22 41%
Annat 4 7%
Ej svar 2 4%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 47 87%
Nej 7 13%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 2%
Relevant 16 30%
Mycket relevant 37 69%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 1 2%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 10 19%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 43 80%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 39 72%
2-4 veckor 11 20%
Mer än 4 veckor 4 7%
Ej svar 0 0%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 4 7%
Ganska väl 11 20%
Väl 25 46%
Mycket väl 13 24%
Ej svar 1 2%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 12 22%
20-25 33 61%
> 25 9 17%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 4 7%
75 % 11 20%
100 % 36 67%
Ej svar 3 6%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 48 89%
Nej 5 9%
Ej svar 1 2%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 18 33%
Biträdande handledare 17 31%
Ungefär lika mycket 16 30%
Ej svar 3 6%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 8 15%
5-15 19 35%
15-25 16 30%
> 25 9 17%
Ej svar 2 4%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 40 74%
2 Under hela examensarbetet 5 9%
3 Annat 4 7%
Ej svar 5 9%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 14 26%
Mycket 38 70%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 14 26%
Mycket 38 70%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 4%
Lite 16 30%
Mycket 35 65%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 2 4%
Lite 8 15%
Mycket 43 80%
Ej svar 1 2%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 9%
Nöjd 18 33%
Mycket nöjd 31 57%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 6 11%
Nöjd 23 43%
Mycket nöjd 22 41%
Ej svar 1 2%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 5 9%
Ganska nöjd 10 19%
Nöjd 25 46%
Mycket nöjd 14 26%
Ej svar 0 0%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 42 78%
Nej 5 9%
Ej svar 7 13%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 11%
Nöjd 15 28%
Mycket nöjd 33 61%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 4%
Nöjd 20 37%
Mycket nöjd 32 59%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 5 9%
Nöjd 14 26%
Mycket nöjd 30 56%
Ej svar 3 6%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 43 80%
Nej 4 7%
Ej svar 7 13%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 35 65%
Nej 13 24%
Ej svar 6 11%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 44 81%
Nej 2 4%
Kanske 4 7%
Ej svar 4 7%