Rapport för utvärdering av examensarbete - I

Basdata

Läsår (period)
2020/21
Urval för rapporten
Program - Industriell ekonomi
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens4243%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 11 26%
Egna kontakter 14 33%
Genom en institution 10 24%
Annat 5 12%
Ej svar 2 5%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 37 88%
Nej 3 7%
Ej svar 2 5%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 2 5%
Lite relevant 1 2%
Relevant 16 38%
Mycket relevant 23 55%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 1 2%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 2 5%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 39 93%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 30 71%
2-4 veckor 9 21%
Mer än 4 veckor 2 5%
Ej svar 1 2%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 2 5%
Ganska väl 13 31%
Väl 15 36%
Mycket väl 11 26%
Ej svar 1 2%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 17 40%
20-25 22 52%
> 25 3 7%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 2%
50 % 5 12%
75 % 16 38%
100 % 18 43%
Ej svar 2 5%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 33 79%
Nej 9 21%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 12 29%
Biträdande handledare 11 26%
Ungefär lika mycket 10 24%
Ej svar 9 21%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 6 14%
5-15 18 43%
15-25 15 36%
> 25 3 7%
Ej svar 0 0%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 27 64%
2 Under hela examensarbetet 8 19%
3 Annat 4 10%
Ej svar 3 7%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 16 38%
Mycket 24 57%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 2 5%
Lite 16 38%
Mycket 23 55%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 6 14%
Mycket 35 83%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 3 7%
Lite 12 29%
Mycket 27 64%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 5%
Ganska nöjd 8 19%
Nöjd 15 36%
Mycket nöjd 17 40%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 5 12%
Ganska nöjd 7 17%
Nöjd 13 31%
Mycket nöjd 17 40%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 10 24%
Nöjd 18 43%
Mycket nöjd 11 26%
Ej svar 2 5%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 30 71%
Nej 8 19%
Ej svar 4 10%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 4 10%
Nöjd 15 36%
Mycket nöjd 22 52%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 2 5%
Nöjd 20 48%
Mycket nöjd 19 45%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 5%
Ganska nöjd 5 12%
Nöjd 16 38%
Mycket nöjd 18 43%
Ej svar 1 2%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 30 71%
Nej 9 21%
Ej svar 3 7%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 27 64%
Nej 14 33%
Ej svar 1 2%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 31 74%
Nej 3 7%
Kanske 6 14%
Ej svar 2 5%