Rapport för utvärdering av examensarbete - F

Basdata

Läsår (period)
2020/21
Urval för rapporten
Program - Teknisk fysik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens5764%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 8 14%
Egna kontakter 22 39%
Genom en institution 21 37%
Annat 4 7%
Ej svar 2 4%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 38 67%
Nej 17 30%
Ej svar 2 4%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 2%
Relevant 13 23%
Mycket relevant 43 75%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 2 4%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 12 21%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 43 75%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 48 84%
2-4 veckor 6 11%
Mer än 4 veckor 3 5%
Ej svar 0 0%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 3 5%
Ganska väl 25 44%
Väl 18 32%
Mycket väl 11 19%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 12 21%
20-25 29 51%
> 25 16 28%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 5 9%
75 % 22 39%
100 % 27 47%
Ej svar 3 5%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 49 86%
Nej 8 14%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 11 19%
Biträdande handledare 20 35%
Ungefär lika mycket 19 33%
Ej svar 7 12%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 7 12%
5-15 20 35%
15-25 24 42%
> 25 5 9%
Ej svar 1 2%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 42 74%
2 Under hela examensarbetet 8 14%
3 Annat 5 9%
Ej svar 2 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 2 4%
Lite 26 46%
Mycket 29 51%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 13 23%
Mycket 42 74%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 3 5%
Lite 16 28%
Mycket 37 65%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 9 16%
Mycket 47 82%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 5 9%
Nöjd 38 67%
Mycket nöjd 12 21%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 5 9%
Ganska nöjd 11 19%
Nöjd 31 54%
Mycket nöjd 10 18%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 16 28%
Nöjd 26 46%
Mycket nöjd 14 25%
Ej svar 0 0%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 43 75%
Nej 4 7%
Ej svar 10 18%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 3 5%
Ganska nöjd 2 4%
Nöjd 23 40%
Mycket nöjd 29 51%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 9 16%
Nöjd 19 33%
Mycket nöjd 29 51%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 8 14%
Nöjd 15 26%
Mycket nöjd 25 44%
Ej svar 8 14%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 34 60%
Nej 14 25%
Ej svar 9 16%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 30 53%
Nej 26 46%
Ej svar 1 2%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 46 81%
Nej 4 7%
Kanske 3 5%
Ej svar 4 7%