Rapport för utvärdering av examensarbete - E

Basdata

Läsår (period)
2020/21
Urval för rapporten
Program - Elektroteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3657%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 7 19%
Egna kontakter 19 53%
Genom en institution 7 19%
Annat 1 3%
Ej svar 2 6%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 29 81%
Nej 6 17%
Ej svar 1 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 3 8%
Relevant 10 28%
Mycket relevant 23 64%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 5 14%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 2 6%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 1 3%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 28 78%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 23 64%
2-4 veckor 9 25%
Mer än 4 veckor 3 8%
Ej svar 1 3%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 2 6%
Ganska väl 11 31%
Väl 15 42%
Mycket väl 8 22%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 6 17%
20-25 18 50%
> 25 12 33%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 3%
50 % 0 0%
75 % 16 44%
100 % 18 50%
Ej svar 1 3%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 30 83%
Nej 5 14%
Ej svar 1 3%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 7 19%
Biträdande handledare 17 47%
Ungefär lika mycket 9 25%
Ej svar 3 8%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 8 22%
5-15 18 50%
15-25 7 19%
> 25 2 6%
Ej svar 1 3%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 23 64%
2 Under hela examensarbetet 6 17%
3 Annat 6 17%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 2 6%
Lite 17 47%
Mycket 17 47%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 13 36%
Mycket 22 61%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 4 11%
Lite 14 39%
Mycket 18 50%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 9 25%
Mycket 26 72%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 6 17%
Nöjd 20 56%
Mycket nöjd 8 22%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 4 11%
Ganska nöjd 8 22%
Nöjd 16 44%
Mycket nöjd 7 19%
Ej svar 1 3%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 7 19%
Nöjd 19 53%
Mycket nöjd 8 22%
Ej svar 0 0%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 25 69%
Nej 5 14%
Ej svar 6 17%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 8 22%
Nöjd 16 44%
Mycket nöjd 11 31%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 11%
Nöjd 18 50%
Mycket nöjd 14 39%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 4 11%
Nöjd 13 36%
Mycket nöjd 12 33%
Ej svar 5 14%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 23 64%
Nej 9 25%
Ej svar 4 11%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 21 58%
Nej 9 25%
Ej svar 6 17%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 29 81%
Nej 2 6%
Kanske 3 8%
Ej svar 2 6%