Rapport för utvärdering av examensarbete - EITM01

Basdata

Läsår (period)
2020/21
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i elektro- och informationsteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2362%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 6 26%
Egna kontakter 12 52%
Genom en institution 2 9%
Annat 1 4%
Ej svar 2 9%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 21 91%
Nej 2 9%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 4%
Relevant 7 30%
Mycket relevant 15 65%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 3 13%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 2 9%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 2 9%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 16 70%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 12 52%
2-4 veckor 5 22%
Mer än 4 veckor 6 26%
Ej svar 0 0%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 1 4%
Ganska väl 7 30%
Väl 10 43%
Mycket väl 5 22%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 4 17%
20-25 12 52%
> 25 7 30%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 9%
75 % 10 43%
100 % 11 48%
Ej svar 0 0%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 21 91%
Nej 2 9%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 3 13%
Biträdande handledare 13 57%
Ungefär lika mycket 5 22%
Ej svar 2 9%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 10 43%
5-15 5 22%
15-25 4 17%
> 25 3 13%
Ej svar 1 4%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 18 78%
2 Under hela examensarbetet 1 4%
3 Annat 3 13%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 10 43%
Mycket 11 48%
Ej svar 2 9%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 9 39%
Mycket 12 52%
Ej svar 2 9%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 8 35%
Mycket 11 48%
Ej svar 3 13%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 22%
Mycket 16 70%
Ej svar 2 9%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 22%
Nöjd 9 39%
Mycket nöjd 8 35%
Ej svar 1 4%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 9%
Ganska nöjd 3 13%
Nöjd 10 43%
Mycket nöjd 6 26%
Ej svar 2 9%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 6 26%
Nöjd 9 39%
Mycket nöjd 6 26%
Ej svar 1 4%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 17 74%
Nej 2 9%
Ej svar 4 17%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 1 4%
Nöjd 13 57%
Mycket nöjd 7 30%
Ej svar 1 4%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 4%
Nöjd 12 52%
Mycket nöjd 9 39%
Ej svar 1 4%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 9%
Ganska nöjd 2 9%
Nöjd 9 39%
Mycket nöjd 5 22%
Ej svar 5 22%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 12 52%
Nej 6 26%
Ej svar 5 22%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 17 74%
Nej 4 17%
Ej svar 2 9%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 18 78%
Nej 0 0%
Kanske 4 17%
Ej svar 1 4%