Rapport för utvärdering av examensarbete - EDAM05

Basdata

Läsår (period)
2020/21
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i datavetenskap
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens4454%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 11 25%
Egna kontakter 19 43%
Genom en institution 8 18%
Annat 5 11%
Ej svar 1 2%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 33 75%
Nej 10 23%
Ej svar 1 2%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 2%
Relevant 10 23%
Mycket relevant 33 75%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 2 5%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 10 23%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 32 73%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 36 82%
2-4 veckor 7 16%
Mer än 4 veckor 0 0%
Ej svar 1 2%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 3 7%
Ganska väl 15 34%
Väl 17 39%
Mycket väl 9 20%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 2%
15-20 13 30%
20-25 18 41%
> 25 11 25%
Ej svar 1 2%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 2%
50 % 3 7%
75 % 20 45%
100 % 20 45%
Ej svar 0 0%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 38 86%
Nej 6 14%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 9 20%
Biträdande handledare 11 25%
Ungefär lika mycket 18 41%
Ej svar 6 14%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 1 2%
5-15 14 32%
15-25 20 45%
> 25 8 18%
Ej svar 1 2%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 37 84%
2 Under hela examensarbetet 4 9%
3 Annat 3 7%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 19 43%
Mycket 23 52%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 19 43%
Mycket 23 52%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 10 23%
Mycket 32 73%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 11 25%
Mycket 32 73%
Ej svar 1 2%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 4 9%
Nöjd 20 45%
Mycket nöjd 19 43%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 5%
Ganska nöjd 11 25%
Nöjd 15 34%
Mycket nöjd 16 36%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 8 18%
Nöjd 24 55%
Mycket nöjd 11 25%
Ej svar 0 0%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 34 77%
Nej 7 16%
Ej svar 3 7%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 21 48%
Mycket nöjd 23 52%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 22 50%
Mycket nöjd 22 50%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 11%
Nöjd 16 36%
Mycket nöjd 17 39%
Ej svar 6 14%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 33 75%
Nej 5 11%
Ej svar 6 14%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 29 66%
Nej 13 30%
Ej svar 2 5%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 40 91%
Nej 1 2%
Kanske 1 2%
Ej svar 2 5%