Rapport för utvärdering av examensarbete - LTH

Basdata

Läsår (period)
2020/21
Urval för rapporten
Hela LTH
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens65549%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 88 13%
Egna kontakter 242 37%
Genom en institution 196 30%
Annat 84 13%
Ej svar 45 7%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 448 68%
Nej 187 29%
Ej svar 20 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 2 0%
Lite relevant 20 3%
Relevant 168 26%
Mycket relevant 459 70%
Ej svar 6 1%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 55 8%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 79 12%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 5 1%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 510 78%
Ej svar 6 1%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 436 67%
2-4 veckor 157 24%
Mer än 4 veckor 49 7%
Ej svar 13 2%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 22 3%
Ganska väl 200 31%
Väl 256 39%
Mycket väl 168 26%
Ej svar 9 1%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Tänk på att det i aktuell sammanställning ingår examensarbeten med olika poängomfattning.

Antal Andel
10-15 25 4%
15-20 165 25%
20-25 287 44%
> 25 161 25%
Ej svar 17 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 8 1%
50 % 46 7%
75 % 225 34%
100 % 347 53%
Ej svar 29 4%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 475 73%
Nej 174 27%
Ej svar 6 1%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 157 24%
Biträdande handledare 183 28%
Ungefär lika mycket 154 24%
Ej svar 161 25%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 114 17%
5-15 261 40%
15-25 186 28%
> 25 76 12%
Ej svar 18 3%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 442 67%
2 Under hela examensarbetet 123 19%
3 Annat 65 10%
Ej svar 25 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 15 2%
Lite 218 33%
Mycket 408 62%
Ej svar 14 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 12 2%
Lite 158 24%
Mycket 467 71%
Ej svar 18 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 24 4%
Lite 182 28%
Mycket 432 66%
Ej svar 17 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 9 1%
Lite 124 19%
Mycket 507 77%
Ej svar 15 2%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 11 2%
Ganska nöjd 79 12%
Nöjd 247 38%
Mycket nöjd 312 48%
Ej svar 6 1%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 36 5%
Ganska nöjd 107 16%
Nöjd 266 41%
Mycket nöjd 236 36%
Ej svar 10 2%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 18 3%
Ganska nöjd 115 18%
Nöjd 312 48%
Mycket nöjd 177 27%
Ej svar 33 5%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 426 65%
Nej 115 18%
Ej svar 114 17%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 14 2%
Ganska nöjd 60 9%
Nöjd 236 36%
Mycket nöjd 335 51%
Ej svar 10 2%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 5 1%
Ganska nöjd 57 9%
Nöjd 281 43%
Mycket nöjd 298 45%
Ej svar 14 2%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 26 4%
Ganska nöjd 70 11%
Nöjd 207 32%
Mycket nöjd 286 44%
Ej svar 66 10%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 426 65%
Nej 145 22%
Ej svar 84 13%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 242 37%
Nej 370 56%
Ej svar 43 7%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 495 76%
Nej 44 7%
Kanske 50 8%
Ej svar 66 10%