Rapport för utvärdering av examensarbete - YL

Basdata

Läsår (period)
2019/20
Urval för rapporten
Program - Livsmedelsteknisk högskoleutbildning - YTH
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens360%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 2 67%
Genom en institution 1 33%
Annat 0 0%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 3 100%
Nej 0 0%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 1 33%
Mycket relevant 2 67%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 0 0%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 3 100%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 3 100%
2-4 veckor 0 0%
Mer än 4 veckor 0 0%
Ej svar 0 0%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 0 0%
Ganska väl 0 0%
Väl 1 33%
Mycket väl 2 67%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 2 67%
15-20 0 0%
20-25 0 0%
> 25 0 0%
Ej svar 1 33%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 2 67%
100 % 1 33%
Ej svar 0 0%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 0 0%
Nej 3 100%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 2 67%
Biträdande handledare 0 0%
Ungefär lika mycket 0 0%
Ej svar 1 33%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 0 0%
5-15 3 100%
15-25 0 0%
> 25 0 0%
Ej svar 0 0%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 3 100%
2 Under hela examensarbetet 0 0%
3 Annat 0 0%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 0 0%
Mycket 3 100%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 0 0%
Mycket 3 100%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 0 0%
Mycket 3 100%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 1 33%
Mycket 2 67%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 33%
Nöjd 1 33%
Mycket nöjd 1 33%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 2 67%
Mycket nöjd 1 33%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 1 33%
Mycket nöjd 1 33%
Ej svar 1 33%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 2 67%
Nej 0 0%
Ej svar 1 33%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 2 67%
Mycket nöjd 1 33%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 33%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 1 33%
Mycket nöjd 1 33%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 33%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 1 33%
Mycket nöjd 1 33%
Ej svar 0 0%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 1 33%
Nej 2 67%
Ej svar 0 0%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 0 0%
Nej 2 67%
Ej svar 1 33%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 3 100%
Nej 0 0%
Kanske 0 0%
Ej svar 0 0%