Rapport för utvärdering av examensarbete - V

Basdata

Läsår (period)
2019/20
Urval för rapporten
Program - Väg och vatten
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens4946%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 4%
Egna kontakter 18 37%
Genom en institution 26 53%
Annat 2 4%
Ej svar 1 2%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 35 71%
Nej 11 22%
Ej svar 3 6%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 9 18%
Mycket relevant 40 82%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 1 2%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 3 6%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 45 92%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 34 69%
2-4 veckor 13 27%
Mer än 4 veckor 1 2%
Ej svar 1 2%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 1 2%
Ganska väl 11 22%
Väl 22 45%
Mycket väl 14 29%
Ej svar 1 2%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 18 37%
20-25 22 45%
> 25 8 16%
Ej svar 1 2%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 2 4%
50 % 1 2%
75 % 19 39%
100 % 27 55%
Ej svar 0 0%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 43 88%
Nej 6 12%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 15 31%
Biträdande handledare 12 24%
Ungefär lika mycket 16 33%
Ej svar 6 12%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 8 16%
5-15 18 37%
15-25 13 27%
> 25 9 18%
Ej svar 1 2%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 30 61%
2 Under hela examensarbetet 10 20%
3 Annat 9 18%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 2 4%
Lite 15 31%
Mycket 31 63%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 13 27%
Mycket 35 71%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 10 20%
Mycket 37 76%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 12 24%
Mycket 35 71%
Ej svar 1 2%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 1 2%
Nöjd 13 27%
Mycket nöjd 34 69%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 2 4%
Nöjd 23 47%
Mycket nöjd 21 43%
Ej svar 1 2%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 12%
Nöjd 24 49%
Mycket nöjd 19 39%
Ej svar 0 0%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 36 73%
Nej 8 16%
Ej svar 5 10%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 6%
Nöjd 17 35%
Mycket nöjd 29 59%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 4%
Nöjd 24 49%
Mycket nöjd 23 47%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 7 14%
Nöjd 16 33%
Mycket nöjd 23 47%
Ej svar 3 6%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 33 67%
Nej 9 18%
Ej svar 7 14%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 7 14%
Nej 39 80%
Ej svar 3 6%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 44 90%
Nej 2 4%
Kanske 3 6%
Ej svar 0 0%