Rapport för utvärdering av examensarbete - I

Basdata

Läsår (period)
2019/20
Urval för rapporten
Program - Industriell ekonomi
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2730%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 4%
Egna kontakter 15 56%
Genom en institution 3 11%
Annat 6 22%
Ej svar 2 7%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 22 81%
Nej 4 15%
Ej svar 1 4%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 3 11%
Relevant 6 22%
Mycket relevant 17 63%
Ej svar 1 4%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 1 4%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 4 15%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 21 78%
Ej svar 1 4%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 18 67%
2-4 veckor 7 26%
Mer än 4 veckor 1 4%
Ej svar 1 4%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 4 15%
Ganska väl 9 33%
Väl 7 26%
Mycket väl 6 22%
Ej svar 1 4%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 3 11%
15-20 6 22%
20-25 14 52%
> 25 3 11%
Ej svar 1 4%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 10 37%
100 % 16 59%
Ej svar 1 4%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 21 78%
Nej 5 19%
Ej svar 1 4%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 6 22%
Biträdande handledare 9 33%
Ungefär lika mycket 6 22%
Ej svar 6 22%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 2 7%
5-15 10 37%
15-25 10 37%
> 25 4 15%
Ej svar 1 4%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 11 41%
2 Under hela examensarbetet 7 26%
3 Annat 8 30%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 8 30%
Mycket 18 67%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 15%
Mycket 22 81%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 2 7%
Mycket 24 89%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 6 22%
Mycket 19 70%
Ej svar 1 4%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 11%
Nöjd 8 30%
Mycket nöjd 15 56%
Ej svar 1 4%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 15%
Nöjd 12 44%
Mycket nöjd 10 37%
Ej svar 1 4%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 15%
Nöjd 15 56%
Mycket nöjd 7 26%
Ej svar 1 4%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 22 81%
Nej 1 4%
Ej svar 4 15%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 2 7%
Nöjd 8 30%
Mycket nöjd 15 56%
Ej svar 1 4%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 4%
Nöjd 9 33%
Mycket nöjd 16 59%
Ej svar 1 4%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 3 11%
Nöjd 4 15%
Mycket nöjd 15 56%
Ej svar 4 15%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 24 89%
Nej 2 7%
Ej svar 1 4%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 11 41%
Nej 14 52%
Ej svar 2 7%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 23 85%
Nej 1 4%
Kanske 2 7%
Ej svar 1 4%