Rapport för utvärdering av examensarbete - EDAM05

Basdata

Läsår (period)
2019/20
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i datavetenskap
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens4953%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 10 20%
Egna kontakter 22 45%
Genom en institution 9 18%
Annat 5 10%
Ej svar 3 6%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 42 86%
Nej 5 10%
Ej svar 2 4%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 2 4%
Relevant 11 22%
Mycket relevant 34 69%
Ej svar 2 4%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 3 6%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 9 18%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 1 2%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 36 73%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 28 57%
2-4 veckor 15 31%
Mer än 4 veckor 6 12%
Ej svar 0 0%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 2 4%
Ganska väl 13 27%
Väl 21 43%
Mycket väl 13 27%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 12 24%
20-25 18 37%
> 25 17 35%
Ej svar 2 4%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 2 4%
50 % 2 4%
75 % 16 33%
100 % 27 55%
Ej svar 2 4%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 43 88%
Nej 6 12%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 10 20%
Biträdande handledare 9 18%
Ungefär lika mycket 25 51%
Ej svar 5 10%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 4 8%
5-15 13 27%
15-25 21 43%
> 25 10 20%
Ej svar 1 2%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 39 80%
2 Under hela examensarbetet 6 12%
3 Annat 4 8%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 19 39%
Mycket 30 61%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 17 35%
Mycket 29 59%
Ej svar 2 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 14 29%
Mycket 34 69%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 12 24%
Mycket 36 73%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 6 12%
Nöjd 20 41%
Mycket nöjd 21 43%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 7 14%
Ganska nöjd 9 18%
Nöjd 17 35%
Mycket nöjd 16 33%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 12 24%
Nöjd 24 49%
Mycket nöjd 12 24%
Ej svar 0 0%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 40 82%
Nej 6 12%
Ej svar 3 6%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 6 12%
Nöjd 18 37%
Mycket nöjd 24 49%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 5 10%
Nöjd 18 37%
Mycket nöjd 24 49%
Ej svar 1 2%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 5 10%
Ganska nöjd 5 10%
Nöjd 15 31%
Mycket nöjd 21 43%
Ej svar 3 6%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 36 73%
Nej 8 16%
Ej svar 5 10%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 30 61%
Nej 17 35%
Ej svar 2 4%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 42 86%
Nej 2 4%
Kanske 4 8%
Ej svar 1 2%