Rapport för utvärdering av examensarbete - I

Basdata

Läsår (period)
2018/19
Urval för rapporten
Program - Industriell ekonomi
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3037%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 3%
Egna kontakter 17 57%
Genom en institution 9 30%
Annat 3 10%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 25 83%
Nej 3 10%
Ej svar 2 7%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 1 3%
Lite relevant 4 13%
Relevant 10 33%
Mycket relevant 15 50%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 1 3%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 10 33%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 19 63%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 23 77%
2-4 veckor 5 17%
Mer än 4 veckor 2 7%
Ej svar 0 0%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 2 7%
Ganska väl 14 47%
Väl 9 30%
Mycket väl 5 17%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 6 20%
20-25 19 63%
> 25 4 13%
Ej svar 1 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 3%
50 % 1 3%
75 % 10 33%
100 % 16 53%
Ej svar 2 7%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 22 73%
Nej 8 27%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 15 50%
Biträdande handledare 5 17%
Ungefär lika mycket 5 17%
Ej svar 5 17%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 3 10%
5-15 14 47%
15-25 11 37%
> 25 2 7%
Ej svar 0 0%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 18 60%
2 Under hela examensarbetet 5 17%
3 Annat 7 23%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 13 43%
Mycket 16 53%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 14 47%
Mycket 16 53%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 3 10%
Lite 8 27%
Mycket 19 63%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 4 13%
Mycket 25 83%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 3 10%
Nöjd 14 47%
Mycket nöjd 12 40%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 7%
Ganska nöjd 5 17%
Nöjd 12 40%
Mycket nöjd 11 37%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 7%
Ganska nöjd 10 33%
Nöjd 10 33%
Mycket nöjd 7 23%
Ej svar 1 3%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 17 57%
Nej 9 30%
Ej svar 4 13%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 2 7%
Nöjd 10 33%
Mycket nöjd 17 57%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 7%
Nöjd 14 47%
Mycket nöjd 14 47%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 10%
Nöjd 7 23%
Mycket nöjd 17 57%
Ej svar 3 10%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 24 80%
Nej 5 17%
Ej svar 1 3%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 14 47%
Nej 15 50%
Ej svar 1 3%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 23 77%
Nej 1 3%
Kanske 5 17%
Ej svar 1 3%