Rapport för utvärdering av examensarbete - AAHM01

Basdata

Läsår (period)
2018/19
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i arkitektur
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2538%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 8%
Egna kontakter 3 12%
Genom en institution 2 8%
Annat 10 40%
Ej svar 8 32%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 5 20%
Nej 19 76%
Ej svar 1 4%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 4%
Relevant 6 24%
Mycket relevant 18 72%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 0 0%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 1 4%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 24 96%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 14 56%
2-4 veckor 4 16%
Mer än 4 veckor 4 16%
Ej svar 3 12%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 0 0%
Ganska väl 13 52%
Väl 2 8%
Mycket väl 8 32%
Ej svar 2 8%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 4%
15-20 2 8%
20-25 12 48%
> 25 10 40%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 4%
50 % 5 20%
75 % 4 16%
100 % 15 60%
Ej svar 0 0%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 7 28%
Nej 18 72%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 4 16%
Biträdande handledare 1 4%
Ungefär lika mycket 3 12%
Ej svar 17 68%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 3 12%
5-15 15 60%
15-25 5 20%
> 25 2 8%
Ej svar 0 0%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 12 48%
2 Under hela examensarbetet 10 40%
3 Annat 3 12%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 2 8%
Lite 9 36%
Mycket 13 52%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 16%
Mycket 20 80%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 3 12%
Lite 7 28%
Mycket 14 56%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 10 40%
Mycket 14 56%
Ej svar 1 4%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 20%
Nöjd 11 44%
Mycket nöjd 9 36%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 6 24%
Nöjd 12 48%
Mycket nöjd 6 24%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 3 12%
Nöjd 11 44%
Mycket nöjd 3 12%
Ej svar 7 28%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 3 12%
Nej 10 40%
Ej svar 12 48%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 8%
Ganska nöjd 3 12%
Nöjd 7 28%
Mycket nöjd 13 52%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 24%
Nöjd 10 40%
Mycket nöjd 9 36%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 6 24%
Ganska nöjd 3 12%
Nöjd 6 24%
Mycket nöjd 5 20%
Ej svar 5 20%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 14 56%
Nej 6 24%
Ej svar 5 20%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 3 12%
Nej 20 80%
Ej svar 2 8%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 9 36%
Nej 3 12%
Kanske 2 8%
Ej svar 11 44%