Rapport för utvärdering av examensarbete - LTH

Basdata

Läsår (period)
2018/19
Urval för rapporten
Hela LTH
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens58348%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 56 10%
Egna kontakter 234 40%
Genom en institution 171 29%
Annat 92 16%
Ej svar 30 5%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 402 69%
Nej 161 28%
Ej svar 20 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 3 1%
Lite relevant 16 3%
Relevant 138 24%
Mycket relevant 419 72%
Ej svar 7 1%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 67 11%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 70 12%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 7 1%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 432 74%
Ej svar 7 1%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 384 66%
2-4 veckor 145 25%
Mer än 4 veckor 38 7%
Ej svar 16 3%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 24 4%
Ganska väl 154 26%
Väl 231 40%
Mycket väl 161 28%
Ej svar 13 2%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Tänk på att det i aktuell sammanställning ingår examensarbeten med olika poängomfattning.

Antal Andel
10-15 23 4%
15-20 124 21%
20-25 266 46%
> 25 158 27%
Ej svar 12 2%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 9 2%
50 % 37 6%
75 % 176 30%
100 % 345 59%
Ej svar 16 3%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 426 73%
Nej 149 26%
Ej svar 8 1%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 167 29%
Biträdande handledare 184 32%
Ungefär lika mycket 95 16%
Ej svar 137 23%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 105 18%
5-15 244 42%
15-25 148 25%
> 25 73 13%
Ej svar 13 2%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 351 60%
2 Under hela examensarbetet 137 23%
3 Annat 77 13%
Ej svar 18 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 9 2%
Lite 211 36%
Mycket 353 61%
Ej svar 10 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 2 0%
Lite 162 28%
Mycket 410 70%
Ej svar 9 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 26 4%
Lite 184 32%
Mycket 362 62%
Ej svar 11 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 7 1%
Lite 121 21%
Mycket 443 76%
Ej svar 12 2%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 10 2%
Ganska nöjd 59 10%
Nöjd 239 41%
Mycket nöjd 273 47%
Ej svar 2 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 24 4%
Ganska nöjd 113 19%
Nöjd 251 43%
Mycket nöjd 195 33%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 14 2%
Ganska nöjd 119 20%
Nöjd 269 46%
Mycket nöjd 151 26%
Ej svar 30 5%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 342 59%
Nej 132 23%
Ej svar 109 19%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 13 2%
Ganska nöjd 50 9%
Nöjd 212 36%
Mycket nöjd 306 52%
Ej svar 2 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 3 1%
Ganska nöjd 67 11%
Nöjd 254 44%
Mycket nöjd 249 43%
Ej svar 10 2%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 28 5%
Ganska nöjd 80 14%
Nöjd 182 31%
Mycket nöjd 221 38%
Ej svar 72 12%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 396 68%
Nej 133 23%
Ej svar 54 9%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 202 35%
Nej 341 58%
Ej svar 40 7%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 456 78%
Nej 33 6%
Kanske 50 9%
Ej svar 44 8%