Rapport för utvärdering av examensarbete - V

Basdata

Läsår (period)
2017/18
Urval för rapporten
Program - Väg och vatten
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3646%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 3 8%
Egna kontakter 17 47%
Genom en institution 12 33%
Annat 4 11%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 33 92%
Nej 3 8%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 2 6%
Relevant 7 19%
Mycket relevant 26 72%
Ej svar 1 3%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 2 6%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 2 6%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 1 3%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 31 86%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 21 58%
2-4 veckor 11 31%
Mer än 4 veckor 2 6%
Ej svar 2 6%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 1 3%
Ganska väl 13 36%
Väl 15 42%
Mycket väl 6 17%
Ej svar 1 3%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 12 33%
20-25 17 47%
> 25 7 19%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 5 14%
75 % 14 39%
100 % 16 44%
Ej svar 1 3%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 34 94%
Nej 2 6%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 12 33%
Biträdande handledare 14 39%
Ungefär lika mycket 9 25%
Ej svar 1 3%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 7 19%
5-15 14 39%
15-25 10 28%
> 25 5 14%
Ej svar 0 0%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 16 44%
2 Under hela examensarbetet 7 19%
3 Annat 13 36%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 11 31%
Mycket 25 69%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 9 25%
Mycket 27 75%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 13 36%
Mycket 23 64%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 7 19%
Mycket 28 78%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 17%
Nöjd 11 31%
Mycket nöjd 19 53%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 6 17%
Nöjd 13 36%
Mycket nöjd 15 42%
Ej svar 1 3%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 11 31%
Nöjd 16 44%
Mycket nöjd 9 25%
Ej svar 0 0%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 22 61%
Nej 12 33%
Ej svar 2 6%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 15 42%
Mycket nöjd 20 56%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 4 11%
Nöjd 18 50%
Mycket nöjd 12 33%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 3 8%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 17 47%
Mycket nöjd 11 31%
Ej svar 4 11%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 27 75%
Nej 5 14%
Ej svar 4 11%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 15 42%
Nej 18 50%
Ej svar 3 8%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 29 81%
Nej 4 11%
Kanske 3 8%
Ej svar 0 0%