Rapport för utvärdering av examensarbete - E

Basdata

Läsår (period)
2017/18
Urval för rapporten
Program - Elektroteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2958%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 3 10%
Egna kontakter 8 28%
Genom en institution 11 38%
Annat 6 21%
Ej svar 1 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 23 79%
Nej 5 17%
Ej svar 1 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 8 28%
Mycket relevant 20 69%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 4 14%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 3 10%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 3 10%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 19 66%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 18 62%
2-4 veckor 8 28%
Mer än 4 veckor 3 10%
Ej svar 0 0%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 1 3%
Ganska väl 10 34%
Väl 10 34%
Mycket väl 8 28%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 3 10%
20-25 15 52%
> 25 10 34%
Ej svar 1 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 3%
50 % 2 7%
75 % 8 28%
100 % 17 59%
Ej svar 1 3%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 25 86%
Nej 3 10%
Ej svar 1 3%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 5 17%
Biträdande handledare 12 41%
Ungefär lika mycket 8 28%
Ej svar 4 14%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 3 10%
5-15 11 38%
15-25 10 34%
> 25 5 17%
Ej svar 0 0%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 20 69%
2 Under hela examensarbetet 5 17%
3 Annat 4 14%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 7 24%
Mycket 19 66%
Ej svar 3 10%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 21%
Mycket 20 69%
Ej svar 3 10%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 7 24%
Mycket 20 69%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 21%
Mycket 22 76%
Ej svar 1 3%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 7%
Nöjd 16 55%
Mycket nöjd 11 38%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 7%
Ganska nöjd 4 14%
Nöjd 15 52%
Mycket nöjd 8 28%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 14%
Nöjd 19 66%
Mycket nöjd 6 21%
Ej svar 0 0%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 22 76%
Nej 3 10%
Ej svar 4 14%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 7%
Nöjd 12 41%
Mycket nöjd 15 52%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 17 59%
Mycket nöjd 11 38%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 2 7%
Nöjd 9 31%
Mycket nöjd 11 38%
Ej svar 6 21%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 20 69%
Nej 6 21%
Ej svar 3 10%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 16 55%
Nej 13 45%
Ej svar 0 0%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 18 62%
Nej 3 10%
Kanske 8 28%
Ej svar 0 0%