Rapport för utvärdering av examensarbete - D

Basdata

Läsår (period)
2017/18
Urval för rapporten
Program - Datateknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3353%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 4 12%
Egna kontakter 16 48%
Genom en institution 9 27%
Annat 3 9%
Ej svar 1 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 26 79%
Nej 6 18%
Ej svar 1 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 12 36%
Mycket relevant 19 58%
Ej svar 1 3%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 3 9%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 5 15%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 4 12%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 20 61%
Ej svar 1 3%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 23 70%
2-4 veckor 8 24%
Mer än 4 veckor 1 3%
Ej svar 1 3%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 1 3%
Ganska väl 11 33%
Väl 15 45%
Mycket väl 5 15%
Ej svar 1 3%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 7 21%
20-25 13 39%
> 25 12 36%
Ej svar 1 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 1 3%
75 % 10 30%
100 % 20 61%
Ej svar 2 6%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 27 82%
Nej 5 15%
Ej svar 1 3%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 10 30%
Biträdande handledare 14 42%
Ungefär lika mycket 4 12%
Ej svar 5 15%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 5 15%
5-15 8 24%
15-25 13 39%
> 25 6 18%
Ej svar 1 3%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 21 64%
2 Under hela examensarbetet 7 21%
3 Annat 3 9%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 13 39%
Mycket 17 52%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 2 6%
Lite 12 36%
Mycket 17 52%
Ej svar 2 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 11 33%
Mycket 20 61%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 11 33%
Mycket 20 61%
Ej svar 1 3%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 8 24%
Nöjd 13 39%
Mycket nöjd 9 27%
Ej svar 1 3%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 3 9%
Ganska nöjd 10 30%
Nöjd 11 33%
Mycket nöjd 8 24%
Ej svar 1 3%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 5 15%
Nöjd 17 52%
Mycket nöjd 9 27%
Ej svar 1 3%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 22 67%
Nej 3 9%
Ej svar 8 24%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 5 15%
Nöjd 14 42%
Mycket nöjd 11 33%
Ej svar 1 3%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 9%
Nöjd 15 45%
Mycket nöjd 13 39%
Ej svar 2 6%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 6%
Ganska nöjd 5 15%
Nöjd 7 21%
Mycket nöjd 11 33%
Ej svar 8 24%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 26 79%
Nej 4 12%
Ej svar 3 9%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 17 52%
Nej 12 36%
Ej svar 4 12%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 24 73%
Nej 2 6%
Kanske 4 12%
Ej svar 3 9%