Rapport för utvärdering av examensarbete - LTH

Basdata

Läsår (period)
2017/18
Urval för rapporten
Hela LTH
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens52548%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 58 11%
Egna kontakter 210 40%
Genom en institution 159 30%
Annat 71 14%
Ej svar 27 5%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 380 72%
Nej 129 25%
Ej svar 16 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 14 3%
Relevant 127 24%
Mycket relevant 379 72%
Ej svar 5 1%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 66 13%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 46 9%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 18 3%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 390 74%
Ej svar 5 1%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 347 66%
2-4 veckor 120 23%
Mer än 4 veckor 43 8%
Ej svar 15 3%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 19 4%
Ganska väl 150 29%
Väl 210 40%
Mycket väl 136 26%
Ej svar 10 2%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Tänk på att det i aktuell sammanställning ingår examensarbeten med olika poängomfattning.

Antal Andel
10-15 11 2%
15-20 119 23%
20-25 239 46%
> 25 148 28%
Ej svar 8 2%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 9 2%
50 % 41 8%
75 % 137 26%
100 % 327 62%
Ej svar 11 2%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 414 79%
Nej 100 19%
Ej svar 11 2%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 139 26%
Biträdande handledare 201 38%
Ungefär lika mycket 85 16%
Ej svar 100 19%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 108 21%
5-15 210 40%
15-25 124 24%
> 25 69 13%
Ej svar 14 3%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 293 56%
2 Under hela examensarbetet 116 22%
3 Annat 103 20%
Ej svar 13 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 9 2%
Lite 171 33%
Mycket 331 63%
Ej svar 14 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 7 1%
Lite 118 22%
Mycket 387 74%
Ej svar 13 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 14 3%
Lite 183 35%
Mycket 320 61%
Ej svar 8 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 4 1%
Lite 101 19%
Mycket 409 78%
Ej svar 11 2%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 6 1%
Ganska nöjd 64 12%
Nöjd 218 42%
Mycket nöjd 234 45%
Ej svar 3 1%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 23 4%
Ganska nöjd 79 15%
Nöjd 220 42%
Mycket nöjd 198 38%
Ej svar 5 1%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 5 1%
Ganska nöjd 113 22%
Nöjd 247 47%
Mycket nöjd 135 26%
Ej svar 25 5%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 314 60%
Nej 122 23%
Ej svar 89 17%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 10 2%
Ganska nöjd 51 10%
Nöjd 172 33%
Mycket nöjd 286 54%
Ej svar 6 1%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 4 1%
Ganska nöjd 59 11%
Nöjd 256 49%
Mycket nöjd 198 38%
Ej svar 8 2%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 25 5%
Ganska nöjd 51 10%
Nöjd 180 34%
Mycket nöjd 197 38%
Ej svar 72 14%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 355 68%
Nej 110 21%
Ej svar 60 11%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 204 39%
Nej 297 57%
Ej svar 24 5%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 395 75%
Nej 35 7%
Kanske 59 11%
Ej svar 36 7%