Rapport för utvärdering av examensarbete - M

Basdata

Läsår (period)
2016/17
Urval för rapporten
Program - Maskinteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens5946%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 6 10%
Egna kontakter 26 44%
Genom en institution 20 34%
Annat 6 10%
Ej svar 1 2%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 56 95%
Nej 2 3%
Ej svar 1 2%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 3 5%
Relevant 6 10%
Mycket relevant 50 85%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 9 15%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 2 3%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 4 7%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 44 75%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 48 81%
2-4 veckor 8 14%
Mer än 4 veckor 2 3%
Ej svar 1 2%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 1 2%
Ganska väl 17 29%
Väl 24 41%
Mycket väl 15 25%
Ej svar 2 3%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 9 15%
20-25 34 58%
> 25 15 25%
Ej svar 1 2%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 1 2%
75 % 14 24%
100 % 41 69%
Ej svar 3 5%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 53 90%
Nej 6 10%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 12 20%
Biträdande handledare 30 51%
Ungefär lika mycket 13 22%
Ej svar 4 7%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 22 37%
5-15 15 25%
15-25 14 24%
> 25 7 12%
Ej svar 1 2%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 37 63%
2 Under hela examensarbetet 13 22%
3 Annat 8 14%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 26 44%
Mycket 33 56%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 18 31%
Mycket 40 68%
Ej svar 1 2%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 3%
Lite 26 44%
Mycket 31 53%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 8 14%
Mycket 51 86%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 4 7%
Nöjd 28 47%
Mycket nöjd 26 44%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 3%
Ganska nöjd 14 24%
Nöjd 26 44%
Mycket nöjd 17 29%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 6 10%
Ganska nöjd 15 25%
Nöjd 20 34%
Mycket nöjd 17 29%
Ej svar 1 2%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 38 64%
Nej 13 22%
Ej svar 8 14%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 7%
Nöjd 19 32%
Mycket nöjd 35 59%
Ej svar 1 2%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 10%
Nöjd 28 47%
Mycket nöjd 25 42%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 3%
Ganska nöjd 6 10%
Nöjd 24 41%
Mycket nöjd 22 37%
Ej svar 5 8%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 44 75%
Nej 9 15%
Ej svar 6 10%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 38 64%
Nej 19 32%
Ej svar 2 3%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 42 71%
Nej 6 10%
Kanske 6 10%
Ej svar 5 8%