Rapport för utvärdering av examensarbete - D

Basdata

Läsår (period)
2016/17
Urval för rapporten
Program - Datateknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3860%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 10 26%
Egna kontakter 18 47%
Genom en institution 4 11%
Annat 5 13%
Ej svar 1 3%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 36 95%
Nej 2 5%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 10 26%
Mycket relevant 28 74%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 9 24%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 4 11%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 2 5%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 23 61%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 23 61%
2-4 veckor 14 37%
Mer än 4 veckor 1 3%
Ej svar 0 0%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 1 3%
Ganska väl 13 34%
Väl 10 26%
Mycket väl 13 34%
Ej svar 1 3%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 3%
15-20 9 24%
20-25 17 45%
> 25 11 29%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 5%
75 % 14 37%
100 % 20 53%
Ej svar 2 5%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 35 92%
Nej 3 8%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 6 16%
Biträdande handledare 21 55%
Ungefär lika mycket 8 21%
Ej svar 3 8%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 8 21%
5-15 21 55%
15-25 4 11%
> 25 5 13%
Ej svar 0 0%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 30 79%
2 Under hela examensarbetet 6 16%
3 Annat 2 5%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 2 5%
Lite 16 42%
Mycket 19 50%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 2 5%
Lite 17 45%
Mycket 18 47%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 12 32%
Mycket 24 63%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 15 39%
Mycket 22 58%
Ej svar 1 3%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 8 21%
Nöjd 15 39%
Mycket nöjd 15 39%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 3 8%
Ganska nöjd 10 26%
Nöjd 19 50%
Mycket nöjd 6 16%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 5%
Ganska nöjd 11 29%
Nöjd 14 37%
Mycket nöjd 11 29%
Ej svar 0 0%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 25 66%
Nej 8 21%
Ej svar 5 13%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 14 37%
Mycket nöjd 23 61%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 13%
Nöjd 15 39%
Mycket nöjd 17 45%
Ej svar 1 3%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 4 11%
Ganska nöjd 7 18%
Nöjd 11 29%
Mycket nöjd 10 26%
Ej svar 6 16%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 29 76%
Nej 6 16%
Ej svar 3 8%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 21 55%
Nej 8 21%
Ej svar 9 24%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 31 82%
Nej 3 8%
Kanske 2 5%
Ej svar 2 5%