Rapport för utvärdering av examensarbete - B

Basdata

Läsår (period)
2016/17
Urval för rapporten
Program - Bioteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3251%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 3%
Egna kontakter 13 41%
Genom en institution 8 25%
Annat 8 25%
Ej svar 2 6%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 22 69%
Nej 10 31%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 6 19%
Mycket relevant 26 81%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 3 9%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 2 6%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 27 84%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 24 75%
2-4 veckor 7 22%
Mer än 4 veckor 1 3%
Ej svar 0 0%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 2 6%
Ganska väl 8 25%
Väl 9 28%
Mycket väl 13 41%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 5 16%
20-25 19 59%
> 25 8 25%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 6 19%
100 % 24 75%
Ej svar 2 6%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 29 91%
Nej 3 9%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 4 13%
Biträdande handledare 19 59%
Ungefär lika mycket 5 16%
Ej svar 4 13%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 10 31%
5-15 8 25%
15-25 3 9%
> 25 7 22%
Ej svar 4 13%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 16 50%
2 Under hela examensarbetet 10 31%
3 Annat 5 16%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 10 31%
Mycket 21 66%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 4 13%
Mycket 27 84%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 3%
Lite 5 16%
Mycket 26 81%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 3 9%
Mycket 29 91%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 16 50%
Mycket nöjd 14 44%
Ej svar 1 3%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 3 9%
Ganska nöjd 4 13%
Nöjd 13 41%
Mycket nöjd 12 38%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 19%
Nöjd 15 47%
Mycket nöjd 11 34%
Ej svar 0 0%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 23 72%
Nej 6 19%
Ej svar 3 9%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 12 38%
Mycket nöjd 19 59%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 6%
Nöjd 16 50%
Mycket nöjd 14 44%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 3%
Nöjd 9 28%
Mycket nöjd 19 59%
Ej svar 3 9%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 22 69%
Nej 8 25%
Ej svar 2 6%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 6 19%
Nej 25 78%
Ej svar 1 3%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 26 81%
Nej 2 6%
Kanske 2 6%
Ej svar 2 6%