Rapport för utvärdering av examensarbete - LTH

Basdata

Läsår (period)
2016/17
Urval för rapporten
Hela LTH
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens64452%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 56 9%
Egna kontakter 254 39%
Genom en institution 198 31%
Annat 95 15%
Ej svar 41 6%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 461 72%
Nej 169 26%
Ej svar 14 2%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 3 0%
Lite relevant 20 3%
Relevant 159 25%
Mycket relevant 458 71%
Ej svar 4 1%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 114 18%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 53 8%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 16 2%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 454 70%
Ej svar 7 1%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 420 65%
2-4 veckor 144 22%
Mer än 4 veckor 59 9%
Ej svar 21 3%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 23 4%
Ganska väl 170 26%
Väl 250 39%
Mycket väl 181 28%
Ej svar 20 3%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Tänk på att det i aktuell sammanställning ingår examensarbeten med olika poängomfattning.

Antal Andel
10-15 24 4%
15-20 143 22%
20-25 295 46%
> 25 172 27%
Ej svar 10 2%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 2 0%
50 % 41 6%
75 % 199 31%
100 % 380 59%
Ej svar 22 3%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 487 76%
Nej 148 23%
Ej svar 9 1%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 160 25%
Biträdande handledare 239 37%
Ungefär lika mycket 103 16%
Ej svar 142 22%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 141 22%
5-15 272 42%
15-25 137 21%
> 25 73 11%
Ej svar 21 3%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 398 62%
2 Under hela examensarbetet 129 20%
3 Annat 98 15%
Ej svar 19 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 14 2%
Lite 230 36%
Mycket 393 61%
Ej svar 7 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 12 2%
Lite 182 28%
Mycket 442 69%
Ej svar 8 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 32 5%
Lite 196 30%
Mycket 411 64%
Ej svar 5 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 4 1%
Lite 147 23%
Mycket 481 75%
Ej svar 12 2%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 8 1%
Ganska nöjd 60 9%
Nöjd 291 45%
Mycket nöjd 281 44%
Ej svar 4 1%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 28 4%
Ganska nöjd 119 18%
Nöjd 298 46%
Mycket nöjd 193 30%
Ej svar 6 1%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 14 2%
Ganska nöjd 137 21%
Nöjd 306 48%
Mycket nöjd 148 23%
Ej svar 39 6%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 377 59%
Nej 151 23%
Ej svar 116 18%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 8 1%
Ganska nöjd 50 8%
Nöjd 227 35%
Mycket nöjd 350 54%
Ej svar 9 1%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 7 1%
Ganska nöjd 63 10%
Nöjd 303 47%
Mycket nöjd 261 41%
Ej svar 10 2%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 26 4%
Ganska nöjd 73 11%
Nöjd 240 37%
Mycket nöjd 240 37%
Ej svar 65 10%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 441 68%
Nej 137 21%
Ej svar 66 10%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 214 33%
Nej 392 61%
Ej svar 38 6%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 493 77%
Nej 45 7%
Kanske 48 7%
Ej svar 58 9%