Rapport för utvärdering av examensarbete - RH

Basdata

Läsår (period)
2015/16
Urval för rapporten
Program - Riskhantering
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2370%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 7 30%
Genom en institution 12 52%
Annat 2 9%
Ej svar 2 9%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 16 70%
Nej 7 30%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 11 48%
Mycket relevant 12 52%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 2 9%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 5 22%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 15 65%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 14 61%
2-4 veckor 5 22%
Mer än 4 veckor 1 4%
Ej svar 2 9%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 1 4%
Ganska väl 8 35%
Väl 7 30%
Mycket väl 6 26%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 4%
15-20 13 57%
20-25 2 9%
> 25 6 26%
Ej svar 1 4%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 9%
75 % 10 43%
100 % 10 43%
Ej svar 1 4%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 11 48%
Nej 10 43%
Ej svar 1 4%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 6 26%
Biträdande handledare 4 17%
Ungefär lika mycket 4 17%
Ej svar 8 35%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 2 9%
5-15 9 39%
15-25 10 43%
> 25 1 4%
Ej svar 1 4%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 15 65%
2 Under hela examensarbetet 3 13%
3 Annat 4 17%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 2 9%
Lite 12 52%
Mycket 9 39%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 8 35%
Mycket 14 61%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 10 43%
Mycket 12 52%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 2 9%
Lite 9 39%
Mycket 12 52%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 2 9%
Nöjd 10 43%
Mycket nöjd 10 43%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 9%
Ganska nöjd 1 4%
Nöjd 12 52%
Mycket nöjd 8 35%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 9%
Ganska nöjd 6 26%
Nöjd 12 52%
Mycket nöjd 3 13%
Ej svar 0 0%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 13 57%
Nej 7 30%
Ej svar 2 9%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 4 17%
Nöjd 8 35%
Mycket nöjd 9 39%
Ej svar 1 4%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 17%
Nöjd 9 39%
Mycket nöjd 10 43%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 9%
Ganska nöjd 6 26%
Nöjd 11 48%
Mycket nöjd 4 17%
Ej svar 0 0%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 17 74%
Nej 1 4%
Ej svar 4 17%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 3 13%
Nej 19 83%
Ej svar 1 4%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 17 74%
Nej 3 13%
Kanske 2 9%
Ej svar 1 4%