Rapport för utvärdering av examensarbete - M

Basdata

Läsår (period)
2015/16
Urval för rapporten
Program - Maskinteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens5556%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 9 16%
Egna kontakter 23 42%
Genom en institution 16 29%
Annat 6 11%
Ej svar 1 2%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 51 93%
Nej 1 2%
Ej svar 3 5%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 2%
Relevant 11 20%
Mycket relevant 43 78%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 5 9%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 12 22%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 4 7%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 31 56%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 39 71%
2-4 veckor 10 18%
Mer än 4 veckor 3 5%
Ej svar 0 0%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 3 5%
Ganska väl 11 20%
Väl 26 47%
Mycket väl 12 22%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 2%
15-20 12 22%
20-25 31 56%
> 25 11 20%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 4%
75 % 9 16%
100 % 43 78%
Ej svar 1 2%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 48 87%
Nej 4 7%
Ej svar 0 0%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 6 11%
Biträdande handledare 36 65%
Ungefär lika mycket 4 7%
Ej svar 6 11%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 16 29%
5-15 27 49%
15-25 8 15%
> 25 3 5%
Ej svar 1 2%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 35 64%
2 Under hela examensarbetet 9 16%
3 Annat 5 9%
Ej svar 3 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 18 33%
Mycket 37 67%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 16 29%
Mycket 39 71%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 5 9%
Lite 18 33%
Mycket 32 58%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 10 18%
Mycket 45 82%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 5 9%
Nöjd 24 44%
Mycket nöjd 23 42%
Ej svar 1 2%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 5 9%
Ganska nöjd 5 9%
Nöjd 32 58%
Mycket nöjd 13 24%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 14 25%
Nöjd 22 40%
Mycket nöjd 16 29%
Ej svar 2 4%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 22 40%
Nej 16 29%
Ej svar 14 25%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 7 13%
Nöjd 20 36%
Mycket nöjd 26 47%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 5 9%
Nöjd 31 56%
Mycket nöjd 18 33%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 7 13%
Nöjd 24 44%
Mycket nöjd 21 38%
Ej svar 3 5%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 30 55%
Nej 11 20%
Ej svar 11 20%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 36 65%
Nej 14 25%
Ej svar 5 9%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 46 84%
Nej 4 7%
Kanske 0 0%
Ej svar 5 9%