Rapport för utvärdering av examensarbete - L

Basdata

Läsår (period)
2015/16
Urval för rapporten
Program - Lantmäteri
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens3166%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 3%
Egna kontakter 13 42%
Genom en institution 9 29%
Annat 5 16%
Ej svar 3 10%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 20 65%
Nej 10 32%
Ej svar 1 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 3%
Relevant 8 26%
Mycket relevant 22 71%
Ej svar 0 0%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 4 13%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 4 13%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 20 65%
Ej svar 0 0%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 20 65%
2-4 veckor 7 23%
Mer än 4 veckor 1 3%
Ej svar 0 0%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 0 0%
Ganska väl 10 32%
Väl 10 32%
Mycket väl 7 23%
Ej svar 1 3%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 2 6%
15-20 11 35%
20-25 14 45%
> 25 3 10%
Ej svar 1 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 1 3%
75 % 19 61%
100 % 10 32%
Ej svar 1 3%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 13 42%
Nej 14 45%
Ej svar 1 3%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 10 32%
Biträdande handledare 2 6%
Ungefär lika mycket 2 6%
Ej svar 14 45%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 4 13%
5-15 19 61%
15-25 6 19%
> 25 2 6%
Ej svar 0 0%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 14 45%
2 Under hela examensarbetet 4 13%
3 Annat 9 29%
Ej svar 1 3%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 11 35%
Mycket 20 65%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 13%
Mycket 27 87%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 17 55%
Mycket 14 45%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 13%
Mycket 27 87%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 6%
Nöjd 12 39%
Mycket nöjd 17 55%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 13%
Nöjd 17 55%
Mycket nöjd 10 32%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 3%
Ganska nöjd 11 35%
Nöjd 14 45%
Mycket nöjd 5 16%
Ej svar 0 0%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 19 61%
Nej 8 26%
Ej svar 1 3%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 6%
Nöjd 7 23%
Mycket nöjd 22 71%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 6%
Nöjd 11 35%
Mycket nöjd 18 58%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 10%
Nöjd 13 42%
Mycket nöjd 14 45%
Ej svar 1 3%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 14 45%
Nej 11 35%
Ej svar 3 10%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 5 16%
Nej 24 77%
Ej svar 2 6%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 20 65%
Nej 2 6%
Kanske 3 10%
Ej svar 6 19%