Rapport för utvärdering av examensarbete - A

Basdata

Läsår (period)
2015/16
Urval för rapporten
Program - Arkitektur
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2049%

Fr.o.m. läsåret 2015/16 tillfördes fler frågor, varför frågenumreringen inte är helt i nummerordning. Samma fråga har samma nummer för samtliga år.

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 5%
Egna kontakter 4 20%
Genom en institution 1 5%
Annat 8 40%
Ej svar 6 30%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 2 10%
Nej 16 80%
Ej svar 2 10%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 5 25%
Mycket relevant 14 70%
Ej svar 1 5%

16 Hur många kurser hade du kvar till examen (förutom exjobbskursen själv) när du påbörjade ditt examensarbete?

Antal Andel
1 Jag hade någon/några kurser kvar från årskurs 1-3 1 5%
2 Jag hade någon/några kurser kvar i årskurs 4-5 (för dig som går en längre utbildning) 1 5%
3 Jag hade kurser kvar både från de första tre åren och de sista två (för dig som går en längre utbildning) 0 0%
4 Examensarbetet var det sista momentet som återstod i utbildningen 17 85%
Ej svar 1 5%

17 Hur lång tid (veckor) uppskattar du att det tog att skriva och färdigställa ditt måldokument (kalendertid)?

Antal Andel
Mindre än 2 veckor 9 45%
2-4 veckor 5 25%
Mer än 4 veckor 4 20%
Ej svar 2 10%

18 Hur väl stämde examensarbetets innehåll med det som du ursprungligen beskrivit i måldokumentet?

Antal Andel
Inte alls 3 15%
Ganska väl 5 25%
Väl 8 40%
Mycket väl 2 10%
Ej svar 2 10%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 5%
15-20 1 5%
20-25 5 25%
> 25 11 55%
Ej svar 2 10%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 4 20%
75 % 3 15%
100 % 12 60%
Ej svar 1 5%

19 Har du haft fler handledare än din huvudhandledare på institutionen (t.ex. på företaget där du gjorde exjobbet eller annan biträdande handledare på universitetet)?

Antal Andel
Ja 3 15%
Nej 16 80%
Ej svar 1 5%

20 Om Ja, vilken handledare hade du mest kontakt med under examensarbetets gång?

Antal Andel
Huvudhandledare 2 10%
Biträdande handledare 1 5%
Ungefär lika mycket 1 5%
Ej svar 16 80%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 4 20%
5-15 8 40%
15-25 5 25%
> 25 1 5%
Ej svar 2 10%

21 I hur hög utsträckning hade du kontakt med examinatorn under examensarbetet?

Antal Andel
1 Vid uppstart och examination av examensarbetet 8 40%
2 Under hela examensarbetet 6 30%
3 Annat 3 15%
Ej svar 3 15%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 25%
Mycket 13 65%
Ej svar 2 10%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 2 10%
Mycket 16 80%
Ej svar 2 10%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 10 50%
Mycket 8 40%
Ej svar 2 10%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 20%
Mycket 14 70%
Ej svar 2 10%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 15%
Nöjd 7 35%
Mycket nöjd 9 45%
Ej svar 1 5%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 7 35%
Nöjd 3 15%
Mycket nöjd 9 45%
Ej svar 1 5%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 4 20%
Nöjd 3 15%
Mycket nöjd 3 15%
Ej svar 10 50%

22 Har du fått tillräckligt stöd i att skriva en populärvetenskaplig sammanfattning?

Antal Andel
Ja 3 15%
Nej 3 15%
Ej svar 14 70%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 10%
Nöjd 5 25%
Mycket nöjd 12 60%
Ej svar 1 5%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 25%
Nöjd 8 40%
Mycket nöjd 5 25%
Ej svar 2 10%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 10%
Nöjd 1 5%
Mycket nöjd 6 30%
Ej svar 11 55%

23 Har du fått tillräckligt stöd i rutinerna kring opposition?

Antal Andel
Ja 12 60%
Nej 2 10%
Ej svar 6 30%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 1 5%
Nej 17 85%
Ej svar 2 10%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 8 40%
Nej 1 5%
Kanske 0 0%
Ej svar 11 55%