Rapport för utvärdering av examensarbete - KID

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Program - Industridesign, kandidat
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1842%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 4 22%
Genom en institution 1 6%
Annat 6 33%
Ej svar 7 39%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 2 11%
Nej 14 78%
Ej svar 2 11%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 1 6%
Mycket relevant 17 94%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 3 17%
15-20 3 17%
20-25 5 28%
> 25 3 17%
Ej svar 4 22%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 1 6%
75 % 4 22%
100 % 12 67%
Ej svar 1 6%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 9 50%
5-15 4 22%
15-25 4 22%
> 25 0 0%
Ej svar 1 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 3 17%
Mycket 14 78%
Ej svar 1 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 2 11%
Mycket 15 83%
Ej svar 1 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 12 67%
Mycket 5 28%
Ej svar 1 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 2 11%
Mycket 15 83%
Ej svar 1 6%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 11%
Nöjd 10 56%
Mycket nöjd 6 33%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 6 33%
Nöjd 10 56%
Mycket nöjd 2 11%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 13 72%
Mycket nöjd 5 28%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 7 39%
Nöjd 4 22%
Mycket nöjd 7 39%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 10 56%
Nöjd 7 39%
Mycket nöjd 1 6%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 11%
Ganska nöjd 6 33%
Nöjd 7 39%
Mycket nöjd 3 17%
Ej svar 0 0%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 0 0%
Nej 17 94%
Ej svar 1 6%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 7 39%
Nej 1 6%
Kanske 1 6%
Ej svar 9 50%