Rapport för utvärdering av examensarbete - IBYI

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Program - Hing - järnväg
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens857%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 4 50%
Genom en institution 0 0%
Annat 3 38%
Ej svar 1 13%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 6 75%
Nej 1 13%
Ej svar 1 13%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 2 25%
Mycket relevant 6 75%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 13%
15-20 4 50%
20-25 2 25%
> 25 1 13%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 1 13%
75 % 4 50%
100 % 3 38%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 1 13%
5-15 3 38%
15-25 2 25%
> 25 1 13%
Ej svar 1 13%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 1 13%
Mycket 6 75%
Ej svar 1 13%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 1 13%
Mycket 6 75%
Ej svar 1 13%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 2 25%
Mycket 5 63%
Ej svar 1 13%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 1 13%
Mycket 6 75%
Ej svar 1 13%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 13%
Nöjd 5 63%
Mycket nöjd 2 25%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 13%
Nöjd 6 75%
Mycket nöjd 1 13%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 13%
Nöjd 3 38%
Mycket nöjd 3 38%
Ej svar 1 13%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 25%
Nöjd 5 63%
Mycket nöjd 1 13%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 13%
Nöjd 7 88%
Mycket nöjd 0 0%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 25%
Nöjd 5 63%
Mycket nöjd 0 0%
Ej svar 1 13%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 1 13%
Nej 6 75%
Ej svar 1 13%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 6 75%
Nej 0 0%
Kanske 2 25%
Ej svar 0 0%