Rapport för utvärdering av examensarbete - IBYA

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Program - Hing - byggark
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2341%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 1 4%
Egna kontakter 11 48%
Genom en institution 4 17%
Annat 7 30%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 19 83%
Nej 4 17%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 2 9%
Relevant 8 35%
Mycket relevant 13 57%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 2 9%
15-20 7 30%
20-25 10 43%
> 25 3 13%
Ej svar 1 4%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 2 9%
75 % 5 22%
100 % 15 65%
Ej svar 1 4%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 0 0%
5-15 13 57%
15-25 7 30%
> 25 3 13%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 22%
Mycket 17 74%
Ej svar 1 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 4 17%
Mycket 15 65%
Ej svar 3 13%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 7 30%
Mycket 13 57%
Ej svar 2 9%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 1 4%
Lite 5 22%
Mycket 15 65%
Ej svar 2 9%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 22%
Nöjd 8 35%
Mycket nöjd 10 43%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 9%
Ganska nöjd 5 22%
Nöjd 12 52%
Mycket nöjd 4 17%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 9%
Nöjd 9 39%
Mycket nöjd 6 26%
Ej svar 6 26%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 9%
Ganska nöjd 4 17%
Nöjd 10 43%
Mycket nöjd 7 30%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 4%
Nöjd 13 57%
Mycket nöjd 9 39%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 4%
Ganska nöjd 4 17%
Nöjd 5 22%
Mycket nöjd 13 57%
Ej svar 0 0%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 1 4%
Nej 22 96%
Ej svar 0 0%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 15 65%
Nej 3 13%
Kanske 2 9%
Ej svar 3 13%