Rapport för utvärdering av examensarbete - I

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Program - Industriell ekonomi
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens5150%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 3 6%
Egna kontakter 28 55%
Genom en institution 15 29%
Annat 5 10%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 42 82%
Nej 6 12%
Ej svar 3 6%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 2 4%
Relevant 17 33%
Mycket relevant 32 63%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 1 2%
15-20 11 22%
20-25 25 49%
> 25 12 24%
Ej svar 2 4%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 2 4%
50 % 0 0%
75 % 14 27%
100 % 33 65%
Ej svar 2 4%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 2 4%
5-15 30 59%
15-25 14 27%
> 25 5 10%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 14 27%
Mycket 36 71%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 13 25%
Mycket 38 75%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 3 6%
Lite 8 16%
Mycket 40 78%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 18 35%
Mycket 33 65%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 8 16%
Nöjd 23 45%
Mycket nöjd 18 35%
Ej svar 1 2%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 5 10%
Ganska nöjd 13 25%
Nöjd 21 41%
Mycket nöjd 12 24%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 17 33%
Nöjd 19 37%
Mycket nöjd 12 24%
Ej svar 3 6%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 10%
Nöjd 19 37%
Mycket nöjd 27 53%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 2 4%
Nöjd 21 41%
Mycket nöjd 26 51%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 3 6%
Ganska nöjd 13 25%
Nöjd 14 27%
Mycket nöjd 18 35%
Ej svar 3 6%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 31 61%
Nej 17 33%
Ej svar 3 6%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 42 82%
Nej 5 10%
Kanske 2 4%
Ej svar 2 4%