Rapport för utvärdering av examensarbete - F

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Program - Teknisk fysik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens5664%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 7 13%
Egna kontakter 16 29%
Genom en institution 23 41%
Annat 10 18%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 38 68%
Nej 16 29%
Ej svar 2 4%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 2 4%
Relevant 15 27%
Mycket relevant 39 70%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 7 13%
20-25 28 50%
> 25 21 38%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 3 5%
75 % 17 30%
100 % 35 63%
Ej svar 1 2%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 13 23%
5-15 14 25%
15-25 14 25%
> 25 13 23%
Ej svar 2 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 27 48%
Mycket 29 52%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 12 21%
Mycket 43 77%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 3 5%
Lite 24 43%
Mycket 29 52%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 12 21%
Mycket 44 79%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 8 14%
Nöjd 21 38%
Mycket nöjd 26 46%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 5 9%
Ganska nöjd 14 25%
Nöjd 27 48%
Mycket nöjd 10 18%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 9 16%
Nöjd 32 57%
Mycket nöjd 12 21%
Ej svar 1 2%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 5 9%
Nöjd 23 41%
Mycket nöjd 27 48%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 6 11%
Nöjd 30 54%
Mycket nöjd 18 32%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 6 11%
Nöjd 17 30%
Mycket nöjd 15 27%
Ej svar 16 29%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 15 27%
Nej 36 64%
Ej svar 5 9%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 45 80%
Nej 5 9%
Kanske 5 9%
Ej svar 1 2%