Rapport för utvärdering av examensarbete - C

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Program - Infocom
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1956%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 6 32%
Egna kontakter 8 42%
Genom en institution 3 16%
Annat 2 11%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 18 95%
Nej 1 5%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 3 16%
Relevant 2 11%
Mycket relevant 14 74%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 4 21%
20-25 11 58%
> 25 3 16%
Ej svar 1 5%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 1 5%
75 % 7 37%
100 % 10 53%
Ej svar 1 5%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 2 11%
5-15 11 58%
15-25 4 21%
> 25 1 5%
Ej svar 1 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 5%
Lite 4 21%
Mycket 14 74%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 32%
Mycket 13 68%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 10 53%
Mycket 9 47%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 5 26%
Mycket 14 74%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 4 21%
Nöjd 6 32%
Mycket nöjd 8 42%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 4 21%
Nöjd 11 58%
Mycket nöjd 3 16%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 3 16%
Nöjd 10 53%
Mycket nöjd 5 26%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 5%
Nöjd 8 42%
Mycket nöjd 10 53%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 11%
Nöjd 10 53%
Mycket nöjd 7 37%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 11%
Nöjd 6 32%
Mycket nöjd 8 42%
Ej svar 3 16%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 12 63%
Nej 6 32%
Ej svar 1 5%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 16 84%
Nej 0 0%
Kanske 2 11%
Ej svar 1 5%