Rapport för utvärdering av examensarbete - B

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Program - Bioteknik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens4877%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 4%
Egna kontakter 17 35%
Genom en institution 25 52%
Annat 3 6%
Ej svar 1 2%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 27 56%
Nej 19 40%
Ej svar 2 4%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 2 4%
Relevant 6 13%
Mycket relevant 38 79%
Ej svar 2 4%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 5 10%
20-25 26 54%
> 25 16 33%
Ej svar 1 2%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 2%
50 % 3 6%
75 % 10 21%
100 % 32 67%
Ej svar 2 4%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 10 21%
5-15 11 23%
15-25 11 23%
> 25 8 17%
Ej svar 8 17%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 2 4%
Lite 12 25%
Mycket 32 67%
Ej svar 2 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 9 19%
Mycket 37 77%
Ej svar 2 4%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 13 27%
Mycket 31 65%
Ej svar 3 6%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 8 17%
Mycket 38 79%
Ej svar 2 4%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 6 13%
Nöjd 14 29%
Mycket nöjd 25 52%
Ej svar 1 2%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 11 23%
Nöjd 15 31%
Mycket nöjd 18 38%
Ej svar 2 4%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 12 25%
Nöjd 19 40%
Mycket nöjd 13 27%
Ej svar 4 8%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 5 10%
Nöjd 17 35%
Mycket nöjd 25 52%
Ej svar 1 2%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 7 15%
Nöjd 22 46%
Mycket nöjd 17 35%
Ej svar 1 2%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 4 8%
Nöjd 15 31%
Mycket nöjd 19 40%
Ej svar 9 19%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 7 15%
Nej 37 77%
Ej svar 4 8%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 42 88%
Nej 0 0%
Kanske 3 6%
Ej svar 3 6%