Rapport för utvärdering av examensarbete - MTT820

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i teknisk logistik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens2065%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 0 0%
Egna kontakter 12 60%
Genom en institution 6 30%
Annat 2 10%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 20 100%
Nej 0 0%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 0 0%
Relevant 2 10%
Mycket relevant 18 90%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 2 10%
20-25 11 55%
> 25 7 35%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 0 0%
75 % 3 15%
100 % 16 80%
Ej svar 1 5%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 1 5%
5-15 9 45%
15-25 8 40%
> 25 2 10%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 4 20%
Mycket 16 80%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 3 15%
Mycket 17 85%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 2 10%
Lite 2 10%
Mycket 16 80%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 3 15%
Mycket 17 85%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 10%
Nöjd 8 40%
Mycket nöjd 10 50%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 10%
Ganska nöjd 4 20%
Nöjd 8 40%
Mycket nöjd 6 30%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 6 30%
Nöjd 7 35%
Mycket nöjd 6 30%
Ej svar 0 0%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 1 5%
Nöjd 6 30%
Mycket nöjd 13 65%
Ej svar 0 0%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 5 25%
Mycket nöjd 14 70%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 1 5%
Ganska nöjd 7 35%
Nöjd 5 25%
Mycket nöjd 7 35%
Ej svar 0 0%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 13 65%
Nej 3 15%
Ej svar 4 20%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 18 90%
Nej 2 10%
Kanske 0 0%
Ej svar 0 0%