Rapport för utvärdering av examensarbete - FMA820

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Kurs/ämne - Examensarbete i matematik
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens1670%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 2 13%
Egna kontakter 7 44%
Genom en institution 6 38%
Annat 1 6%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 14 88%
Nej 2 13%
Ej svar 0 0%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 1 6%
Relevant 4 25%
Mycket relevant 11 69%
Ej svar 0 0%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 8 50%
20-25 2 13%
> 25 6 38%
Ej svar 0 0%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 0 0%
50 % 1 6%
75 % 4 25%
100 % 11 69%
Ej svar 0 0%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 2 13%
5-15 5 31%
15-25 5 31%
> 25 4 25%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 6%
Lite 6 38%
Mycket 9 56%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 6 38%
Mycket 10 63%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 6%
Lite 5 31%
Mycket 10 63%
Ej svar 0 0%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 0 0%
Lite 2 13%
Mycket 14 88%
Ej svar 0 0%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 2 13%
Nöjd 4 25%
Mycket nöjd 10 63%
Ej svar 0 0%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 1 6%
Ganska nöjd 5 31%
Nöjd 2 13%
Mycket nöjd 8 50%
Ej svar 0 0%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 6%
Ganska nöjd 3 19%
Nöjd 8 50%
Mycket nöjd 3 19%
Ej svar 1 6%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 0 0%
Nöjd 6 38%
Mycket nöjd 8 50%
Ej svar 2 13%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 19%
Nöjd 6 38%
Mycket nöjd 7 44%
Ej svar 0 0%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 2 13%
Ganska nöjd 4 25%
Nöjd 6 38%
Mycket nöjd 2 13%
Ej svar 2 13%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 7 44%
Nej 6 38%
Ej svar 3 19%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 14 88%
Nej 2 13%
Kanske 0 0%
Ej svar 0 0%