Rapport för utvärdering av examensarbete - LTH

Basdata

Läsår (period)
2014/15
Urval för rapporten
Hela LTH
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens67755%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 57 8%
Egna kontakter 295 44%
Genom en institution 199 29%
Annat 96 14%
Ej svar 30 4%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 484 71%
Nej 174 26%
Ej svar 19 3%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 2 0%
Lite relevant 23 3%
Relevant 167 25%
Mycket relevant 480 71%
Ej svar 5 1%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Tänk på att det i aktuell sammanställning ingår examensarbeten med olika poängomfattning.

Antal Andel
10-15 17 3%
15-20 138 20%
20-25 303 45%
> 25 199 29%
Ej svar 20 3%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 13 2%
50 % 47 7%
75 % 188 28%
100 % 408 60%
Ej svar 21 3%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 139 21%
5-15 265 39%
15-25 158 23%
> 25 82 12%
Ej svar 33 5%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 10 1%
Lite 241 36%
Mycket 418 62%
Ej svar 8 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 4 1%
Lite 164 24%
Mycket 500 74%
Ej svar 9 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 37 5%
Lite 271 40%
Mycket 361 53%
Ej svar 8 1%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 6 1%
Lite 164 24%
Mycket 498 74%
Ej svar 9 1%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 13 2%
Ganska nöjd 74 11%
Nöjd 299 44%
Mycket nöjd 286 42%
Ej svar 5 1%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 39 6%
Ganska nöjd 158 23%
Nöjd 289 43%
Mycket nöjd 184 27%
Ej svar 7 1%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 14 2%
Ganska nöjd 147 22%
Nöjd 322 48%
Mycket nöjd 146 22%
Ej svar 48 7%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 11 2%
Ganska nöjd 88 13%
Nöjd 257 38%
Mycket nöjd 317 47%
Ej svar 4 1%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 8 1%
Ganska nöjd 93 14%
Nöjd 329 49%
Mycket nöjd 242 36%
Ej svar 5 1%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 32 5%
Ganska nöjd 94 14%
Nöjd 255 38%
Mycket nöjd 226 33%
Ej svar 70 10%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 210 31%
Nej 407 60%
Ej svar 60 9%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 517 76%
Nej 40 6%
Kanske 67 10%
Ej svar 53 8%