Rapport för utvärdering av examensarbete - I

Basdata

Läsår (period)
2013/14
Urval för rapporten
Program - Industriell ekonomi
Antal Andel
Antal svar + Svarsfrekvens5554%

Enkätsvar

I bilderna är de blå staplarna till vänster data från aktuellt urval (LTH/kurs/program) och de grå till höger representerar alla svar på LTH för samma period.

1 Hur fick du tag i ditt exjobb?

Antal Andel
Webbsida 3 5%
Egna kontakter 40 73%
Genom en institution 7 13%
Annat 5 9%
Ej svar 0 0%

2 Har du haft samarbete med företag, organisation eller kommun/landsting/stat i ditt exjobb?

Antal Andel
Ja 51 93%
Nej 2 4%
Ej svar 2 4%

3 Hur relevant anser du att ditt examensarbete är för din utbildning?

Antal Andel
Inte alls relevant 0 0%
Lite relevant 3 5%
Relevant 11 20%
Mycket relevant 38 69%
Ej svar 3 5%

4 Under hur många veckor (kalendertid) har du arbetat med ditt examensarbete?

Antal Andel
10-15 0 0%
15-20 14 25%
20-25 26 47%
> 25 11 20%
Ej svar 4 7%

5 Hur stor uppskattar du att din aktivitetsgrad varit under denna tid?

Antal Andel
25 % 1 2%
50 % 5 9%
75 % 11 20%
100 % 34 62%
Ej svar 4 7%

6 Hur många timmar uppskattar du att du har fått i handledning av din handledare på LTH?

Antal Andel
< 5 10 18%
5-15 24 44%
15-25 13 24%
> 25 4 7%
Ej svar 4 7%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7a Kritisk granskning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 16 29%
Mycket 33 60%
Ej svar 5 9%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7b Reflektion

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 16 29%
Mycket 34 62%
Ej svar 4 7%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7c Litteratursökning

Antal Andel
Inget 1 2%
Lite 16 29%
Mycket 34 62%
Ej svar 4 7%

Hur bedömer du att din förmåga inom följande områden har utvecklats under arbetet med examensarbetet?

7d Analys- och problemlösningsförmåga

Antal Andel
Inget 2 4%
Lite 13 24%
Mycket 35 64%
Ej svar 5 9%

8a Hur nöjd är du med din rapport (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 6 11%
Nöjd 14 25%
Mycket nöjd 32 58%
Ej svar 2 4%

8b Hur nöjd är du med rapportskrivningen (processen)?

Antal Andel
Missnöjd 2 4%
Ganska nöjd 9 16%
Nöjd 26 47%
Mycket nöjd 16 29%
Ej svar 2 4%

9 Hur nöjd är du med artikeln (slutprodukten)?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 11 20%
Nöjd 25 45%
Mycket nöjd 14 25%
Ej svar 5 9%

10 Hur nöjd är du med din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 3 5%
Nöjd 16 29%
Mycket nöjd 34 62%
Ej svar 2 4%

11 Är du nöjd med din insats som opponent?

Antal Andel
Missnöjd 1 2%
Ganska nöjd 8 15%
Nöjd 22 40%
Mycket nöjd 21 38%
Ej svar 3 5%

12 Är du nöjd med den opposition som du fick vid din muntliga presentation?

Antal Andel
Missnöjd 0 0%
Ganska nöjd 7 13%
Nöjd 26 47%
Mycket nöjd 17 31%
Ej svar 5 9%

13 Har du fått betalt under exjobbet (utöver ev. studiemedel från CSN)?

Antal Andel
Ja 25 45%
Nej 23 42%
Ej svar 7 13%

14 Kan du rekommendera en kompis att göra sitt examensarbete på samma ställe som du har gjort ditt?

Antal Andel
Ja 36 65%
Nej 10 18%
Kanske 6 11%
Ej svar 3 5%